#นายกวิรัช โตอิ้ม “ประชุมหารือ แนวทางการจัดตั้งศูนย์พักคอยระดับตำบล”

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมหารือ แนวทางการจัดตั้งศูนย์พักคอยระดับตำบล

โดยมี นางไพลิน โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรี / นายสรนันท์ วัฒนพานิช ปลัดอำเภอพยุหะคีรี / นายอนิรุธ จันทพาส สาธารณสุขอำเภอพยุหะคีรี / คณะผู้บริหารเทศบาล /สมาชิกสภาเทศบาล/ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ / ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านท่าน้ำอ้อย และ ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านเขาไม้เดน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าน้ำอ้อย และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลม่วงหัก

เข้าร่วมประชุม เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ได้รับการประสานจากอำเภอพยุหะคีรี ให้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อหารือ แนวทางการจัดตั้งศูนย์พักคอยระดับตำบล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติด่อจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 29 / 2564

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ได้อนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับอำเภอ จัดตั้งศูนย์พักคอยระดับตำบล และนายอำเภอพยุหะคีรี มีนโยบายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ร่วมกันพิจารณา จัดหาสถานที่ศูนย์พักคอยระดับตำบล


ภาพ สำเริง สุขเส็ง
ข่าว กษิภณ กันยาสิน

Related posts