#นายกวิรัช โตอิ้ม “ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564”

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางไพลิน โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรี / คณะผู้บริหาร /สมาชิกสภาเทศบาล/ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลสภาเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ได้กำหนดให้ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

เพื่อให้ความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนตามมาตรา 67 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และเรื่องอื่นๆ ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล (ชั้น 3)


ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง นายอำนวย ศรีทับทิม ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบตั้งจ่ายเงินอุดหนุน
(โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์)


ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบตั้งจ่ายเงินอุดหนุน (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพยุหะคีรี)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

ภาพ ภูมิภัทร จันทร์เชย
ข่าว กษิภณ กันยาสิน

 

Related posts