#ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 / 2564

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ , รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต 17 วิทยาเขต และ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา 13 โรงเรียนกีฬา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 / 2564

โดยมี พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 / 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

ณ ห้องประชุมพลบดี 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

Related posts