#รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ งานการเงิน และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00น. ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่

ได้มอบหมายให้ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ งานการเงิน และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
โดยมี ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม เรื่องการอบรมการเข้าใช้งานระบบการสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ(E-TNSU English Test) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom meeting ณ ห้องประชุมพลบดี2 ค่ะ

Related posts