#SMC บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ทำ (MOU) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันการศึกษาภาคเหนือ 6 สถาบัน

SMC บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ทำ (MOU) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันการศึกษาภาคเหนือ 6 สถาบัน ณ ห้องประชุมทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารและผู้แทนของแต่ละสถาบันเข้าร่วมงาน เซ็นลงนามอย่างพร้อมเพรียง


เมื่อเวลา 09.00 น. วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันการศึกษาภาคเหนือ 6 สถาบัน ได้แก้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, วิทยาลัยการอาชีพฝาง, วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และวิทยาลัยเทคนิคลำพูน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ กับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

มีคณะผู้บริหารและผู้แทนของแต่ละสถาบันเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ดีที่สุดให้แก่ บุคคลากรของภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทย ที่ผ่านบริษัทฯ ได้มีความร่วมมือและสนับสนุน สถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวแมติกส์ที่ดีที่สุดสู่นักเรียน นักศึกษาและวิศวกร โดยสนับสนุน การฝึกอบรมให้ครูผู้สอน (Train the trainer) สนับสนุนอุปกรณ์นิวแมติกส์เพื่อการศึกษา รวมไปถึงรับนักศึกษาฝึกงาน และเปิดตัวโครงการการศึกษา (TEP) ของ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะอาจารย์ที่เข้าร่วมงาน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะได้ประโยชน์กับทุกๆ ฝ่ายทั้งคณะอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยต่อไป

Related posts