#รองอธิการบดีฯ เข้าร่วมรับฟังการรายงานผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ และระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตเชียงใหม่

พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา และรองคณบดี 3 คณะ

เข้าร่วมรับฟังการรายงานผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ และระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

ณ ห้องประชุมพลบดี 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นประธาน ผศ.ดร.สิริพร มีผดุง ผศ.เนาวรัตน์ ตรีเมฆ เป็นกรรมการ และอาจารย์ชวนชม อาษา เป็นเลขานุการ ร่วมรายงานคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ และระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา 2563

Related posts