#รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 38,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 38,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดซื้อเตียงเคลื่อนย้ายและเฝ้าสังเกตผู้ป่วย ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. จากคุณพรทิพย์ พินิจชอบ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts