“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

 ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอจอมทอง

ที่เทศบาลตําบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่แพร่ระบาดในพื้นที่อำเภอจอมทอง ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันที่ 16 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพื่อให้การควบคุมโรคในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในพื้นที่อำเภอจอมทองมีคลัสเตอร์ใหญ่ทั้งหมด 2 คลัสเตอร์ ประกอบด้วย คลัสเตอร์โรงเรียนศรีจอมทอง ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์ที่ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม  โดยเป็นการรับเชื้อกลับมาแพร่ต่อในชุมชน และอีกคลัสเตอร์หนึ่งก็คือคลัสเตอร์ผู้รับจ้างเก็บลำไย ตำบลแม่สอย ซึ่งผู้ติดเชื้อเดินทางกลับมาจากบ้านที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเข้ามารับจ้างเก็บลำไยในพื้นที่ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง ซึ่งทีมโควิดชุมชนสังเกตเห็นว่า มีผู้มีอาการคล้ายไข้หวัดหลายคน จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ให้นำคนงานไปตรวจคัดกรองหาเชื้อ (Swab) ซึ่งทราบผลภายหลังว่ามีเชื้อโควิด-19 ซึ่งมีกลุ่มเสี่ยงเป็นนักเรียนในโรงเรียนบ้านโรงวัว และผู้ที่ร่วมกันรับจ้างเก็บลำไยในพื้นที่

*************************

จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนงดการจัดกิจกรรมรวมตัวสังสรรค์ หรือรวมกลุ่มรับประทานอาหาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19 หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในจังหวัดลำพูน หลังจากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่ม 11 ราย จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนงดการจัดกิจกรรมรวมตัวสังสรรค์ หรือรวมกลุ่มรับประทานอาหาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งหากฝ่าฝืนอาจเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อซึ่งจะได้รับโทษตามกฎหมาย

************************

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ.ลำปาง ร่วมตรวจติดตามงานการพัฒนาอาชีพ กลุ่มเกษตรกร อ.วังเหนือ

นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายโกศล  ชุมพลวงศ์ รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำปาง ผศ.วัลลภ  พงษ์ยืน อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง และตัวแทนคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยป้าย หมู่ที่ 6 ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ ร่วมปฏิบัติงานตามแผนเชิงรุกออกเยี่ยมเยือนชุมชน พร้อมพบปะกับตัวแทนพี่น้องเกษตรกร “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ริมวัง” เพื่อติดตามดูผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐ ด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรและต่อยอดสู่ความยั่งยืน ของกลุ่มพี่น้องเกษตรกรบ้านห้วยป้าย ภายหลังจากที่ทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวนกว่า 729,000 บาท มาใช้ในการดำเนินงานพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มปริมาณผลิตผลให้มีมากเพียงพอต่อความต้องการของตลาด

**************************

เชึยงราย -“กรมอุตุนิยมวิทยา” เผยพยากรณ์อากาศ 24  ชั่วโมงข้างหน้า  เตือนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม ขณะที่พายุโซนร้อน “เจิมปากา” บริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้  ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย

รายงานสภาพอากาศอีก  24 ชั่วโมงข้างหน้า จาก “กรมอุตุนิยมวิทยา” ระบุ “พยากรณ์อากาศ”  ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมา ลาวตอนบน และเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่ง 

**********************

จ.แม่ฮ่องสอน เปิดช่องทางจำหน่ายสินค้าชุมชนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 พร้อมจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน

  นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน และกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าชุมชน ตามโครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชน และโครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนปี 2564 ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

********************

เชียงใหม่ – รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมผู้บริหารร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น.  ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติป วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา รองคณบดี 3 คณะ หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล หัวหน้างานการเงินและบัญชี และหัวหน้างานพัสดุ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ณ ห้องประชุมพลบดี 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

โดยมี ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกับผู้บริหารทั้ง 17 วิทยาเขต
มติที่ประชุม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่องมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก 3 มีมติให้ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ30 ในปีการศึกษา 2564 ทั้ง 2 ภาคเรียนให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

************************

เชียงใหม่ – ศ.( เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.ร่วมเป็นวิทยากร เวทีเสวนา ออนไลน์ สื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส ประเด็นเรื่อง ” เข้าพรรษาอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19 “

ร่วมกับพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ , พระเทพสิงหวราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และ พระครูอุเทนปัญญารังษี ประธานพระคิลานุปัฏฐาก จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของวัดและชุมชน สร้างความปลอดภัยกับญาติโยมในการเข้าร่วมทำบุญตามประเพณีในวันเข้าพรรษา และหาแนวทางในการจัดการป้องกันที่เหมาะสมไม่ให้วัดกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงในช่วงสถานการณ์โควิด-19

***************************

 

เชียงใหม่ – ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 700,000 บาท สมทบทุนหลวงปู่แหวน สุจิณโณ เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

จากคุณนิรมล คุณสมศักดิ์ คุณยงยุทธ นิตยเมฆินทร์ และครอบครัวนิตยเมฆินทร์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

*********************

ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2564


.
#หน่วยฯเชียงใหม่ มีฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตร  จ.พะเยา(เมืองพะเยา ดอกคำใต้)

**********************

พพ.ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “แนวทางการลดต้นทุนพลังงานด้วยเทคโนโลยี Smart Farm”รับฟังประสบการณ์จริงจากเจ้าของฟาร์ม ในวันพุธที่ 21 ก.ค.64 เวลา 9:00 – 12:00น.

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรีผ่านโปรแกรมZoom เพียงลงทะเบียนผ่านQR Codeเพื่อรับรายละเอียดการสัมมนา หรือคลิก 👇👇
https://forms.gle/jgLYixpP7Fo62pvS6

***********************

เทศบาลนครเชียงใหม่ – กำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่ตลาดวโรรสและต้นลำไย

************************

#ประกาศ #สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  งดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ ทุกกระบวนงาน ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

ต้องขออภัยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

*********************

#โครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่าสวนสัตว์เชียงใหม่ #ประวัติของน้อง #สวนสัตว์เชียงใหม่ #องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 🙏ขอบคุณที่เมตตาและรักน้อง

************************

กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ “มวลชน ออนไลน์นิวส์” สนับสนุนกีฬา เพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค ของพี่น้องประชาชน

************************

“ช้างเผือก” เสริมความแข็งแกร่งทั้งกล้ามเนื้อ และหัวใจ ก่อนเริ่มต้นประวัติศาสตร์หน้าใหม่บนเวทีลีกสูงสุดของ “เชียงใหม่ ยูไนเต็ด” 

ร่วมส่งกำลังใจให้ “เชียงใหม่ ยูไนเต็ด” กับการลงเล่นในศึกไทยลีก 1 ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ !!!

**********************

“พยัคฆ์ล้านนา” เชียงใหม่เอฟซี มุ่งมั่นเอาจริง เส้นทางแห่งความสำเร็จ เริ่มต้นได้ที่ตัวเราเอง 

*************************

ขุมกำลัง “ราชันโคขาว” ลำพูนวอริเออร์ รายชื่อแข้งโคขาว ลุยศึกไทยลีก2 ฤดูกาล 2021/2022 

***********************

คาวบอย “แม่โจ้ยูไนเต็ด” ทุ่มสุดแรงกาย เป้าหมาย “ไทยลีก 2” มีไว้วิ่งชน

******************************

โปรโมชั่นสุดปัง กัซซันขุนตาน กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท อ.แม่ทา จ.ลำพูน

***********************

****************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่,คณะแพทยศาสตร์ มช. สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3  ,มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่,พร้อมแหล่งข่าวทุกหน่วยงาน

 

 

Related posts