#รองอธิการบดีฯผู้บริหาร,รองคณบดี 3 คณะ กล่าวต้อนรับทีมผู้ประเมิน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา13.00 น. ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตเชียงใหม่

พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา ผู้แทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ และรองคณบดี 3 คณะ กล่าวต้อนรับทีมผู้ประเมิน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมพลบดี 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

โดยมี ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นประธานในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและวิทยาเขต ปีการศึกษา 2563

Related posts