#รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา รองคณบดี 3 คณะ หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล หัวหน้างานการเงินและบัญชี และหัวหน้างานพัสดุ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธาน

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น.


ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา รองคณบดี 3 คณะ หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล หัวหน้างานการเงินและบัญชี และหัวหน้างานพัสดุ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ณ ห้องประชุมพลบดี 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

โดยมี ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกับผู้บริหารทั้ง 17 วิทยาเขต
มติที่ประชุม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่องมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก 3 มีมติให้ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ30 ในปีการศึกษา 2564 ทั้ง 2 ภาคเรียนให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Related posts