#บริการวิชาการ รร.นครสวรรค์ จัดบริการส่งเสริมวิชาการ ให้นักเรียรสามารถขอยืมไอแพด ไปใช้เรียนออนไลน์ที่บ้านได้

 

ดร .จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรัยนนครสวรรค์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องสถาการณ์การโรคโควิด 19 ที่กำลังมีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางในขณะนี้ ทำให้ระบบการเรียนการสอนปกติไม่สามารถทำได้ ซึ่งเป็นการเสี่ยงอันตรายเกินไปสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองในการเดินทางมาเรียน รวมถึงการจัดทำกิจกรรมกลุ่ม โรงเรียนนครสวรรค์จึงคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ นักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์อยู่ที่บ้านเพื่อความสะดวกและความปลอดภัย

โดยทางโรงเรียนนครสวรรค์ร่วมกับนางธิชาพร ยอดกัณหา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ได้จัดประชุมเพื่อหาทางช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดเครื่องมือการเรียนรู้และเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่ต้องจัดหาอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ โรงเรียนนครสวรค์จึงมีบริการเพื่อการเรียนรู้ ด้วยการให้นักเรียนหรือผู้ปกครองที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนรู้ สามารถติดต่อยืม ipad เพื่อใช้ในการเรียนรู้ ได้ที่กลุ่มบริหารวิชาการ ชั้น 2 อาคารเรียน 1 ได้ทุกวันในเวลาราชการ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีผู้ปกครองและนักเรียนเริ่มเข้ามาติดต่อขอยืมกับนายสมัย จันทร์เหลือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ จำนวนหนึ่งแล้ว

“ขอประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน นักเรียนหรือผู้ปกครองสามารถมาติดต่อขอยืมไอแพดได้ที่กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนครสวรรค์ ทุกวัน ในเวลาราชการ” ดร.จงกล เดชปั้น กล่าว
////

Related posts