#รับโล่ “วัฒนธรรมวินิต” ลูกม่วงขาว คนเก่ง นักวาดภาพ โรงเรียนนครสวรรค์สร้างชื่อรับโล่เกียรติยศ “วัฒนธรรมวินิต”

ดร.จงกล. เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ด้วย นางสาวปวริศา สิทธิกรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนนครสวรรค์ ได้รับการประเมินจากกระทรวงวัฒนธรรม ในด้านต่างๆ อาทิเช่น ความประพฤติ การปฎิบัติตน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การช่วยเหลือสังคม การมีจิตสาธารณะเป็นต้น จากผลการประเมินดังกล่าวทำให้ได้รับรางวัล”วัฒนธรรมวินิต” จากกระทรวงวัฒนธรรม โดย นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณดังกล่าวให้. นางสาวปวริศา สิทธิกรณ์ ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันต์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันก่อน

สำหรับนางสาวปวริศา สิทธิกรณ์ “น้องเค้ก” เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.4/1 โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกโรงเรียนนครสวรรค์. เป็นนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีเด่น เเละเป็นผู้ที่สนใจวิชาศิลปศึกษา โดยเฉพาะการวาดภาพมาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ตั้งแต่ระดับประเทศและนานาชาติ เป็นจำนวนมากมาย นับเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนนครสวรรค์และครอบครัวอย่างยิ่งอีกคนหนึ่ง

“ทางโรงเรียนนครสวรรค์ ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน ทั้งนี้จุดมุ่งหมายที่สำคัญของโรงเรียนคือ การสร้างนักเรียนให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง รวมถึงการส่งเสริมผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน ซึ่งปัจจุบันใช้การสอนระบบออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ รู้จักบทบาท ภาระ หน้าที่ของตนเองจะได้เป็นพลเมืองดี เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป” ดร.จงกล เดชปั้น กล่าว
/////

Related posts