#พิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด  ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับแต่งตั้งและเลื่อนยศที่สูงขึ้น

โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑, เสนาธิการกองบิน ๔๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน ๔๑
     ในการนี้ มีผู้ได้รับแต่งตั้งและเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๓๐ คน โดยเลื่อนยศเป็นว่าที่เรืออากาศเอกหญิง จำนวน ๑ คน ,ว่าที่เรืออากาศโท จำนวน ๘ คน ,พันจ่าอากาศตรี จำนวน ๑๐ คน ,จ่าอากาศเอก จำนวน ๙ คนและจ่าอากาศเอกหญิง จำนวน ๒ คน

Related posts