#ปลัด ทส. ประชุมติดตามการแก้ปัญหาที่ดินทำกิน คทช. กำชับทุกจังหวัดทั่วประเทศ เร่งดำเนินการ เพื่อให้ทันความเดือดร้อนของประชาชน

วันนี้ (16 กรกฎาคม 2564) เวลา 09.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference

การประชุมครั้งนี้ได้มีการพิจารณาการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติในหลายจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล หรือ คทช. รวมถึงพิจารณาโครงการก่อสร้างจุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น จังหวัดน่าน ซึ่งที่ประชุมได้ย้ำให้คำนึงถึงการรักษาไว้ซึ่งพื้นที่สีเขียวให้มากที่สุด นอกจากนั้น ยังได้ติดตามความคืบหน้าของคำขอที่ได้อนุญาตตามมติที่ประชุมไปแล้ว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558-2564 เพื่อให้ทันต่อความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชน

นายจตุพร ได้เน้นย้ำไปยังแต่ละจังหวัดให้เร่งประชุมพิจารณาพื้นที่ป่าในโครงการ คทช. ระดับจังหวัด ใน 209 พื้นที่ทั่วประเทศ รวมพื้นที่กว่า 1.8 ล้านไร่ เพื่อให้สามารถดำเนินการขั้นต่อไปได้อย่างทันท่วงที

นอกจากนั้น ที่ประชุมได้มีมติรับทราบโครงการ ธรรมจักรสีเขียว ในการขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของวัดและศาสนสถาน ซึ่งจะได้มอบหมายให้กรมป่าไม้หารือร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาในการออกเป็นระเบียบปฏิบัติต่อไป

Related posts