#คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ มช.ร่วมนำเสนอวิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์ มช.และทิศทางการดำเนินงานของคณะฯ ใน “ MED CMU Strategies Kickoff Townhall 2021

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ มช.ร่วมนำเสนอวิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์ มช.และทิศทางการดำเนินงานของคณะฯ ใน “ MED CMU Strategies Kickoff Townhall 2021 การประกาศแผนกลยุทธ์ 4 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช. วาระบริหารประจำปี 2564 – 2568”

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ MEDCMU อันประกอบด้วย M : มุ่งเน้นการปฏิรูประบบการศึกษา , E : การสร้างระบบนิเวศน์และสภาพแวดล้อมสำหรับนวัตกรรมในอนาคต , D: ส่งเสริมงานวิจัย มุ่งเป้า , C : บูรณาการการรักษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ , M : บุคลากรพร้อมปฏิบัติงานด้วยทักษะที่ทันสมัย และ U : การยกระดับประสิทธิภาพ ระบบปฏิบัติงานให้คล่องตัวทั่วทั้งคณะ ให้แก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช.ได้ร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช. และ ผ่านทางระบบ Zoom webinar

# ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts