#นายก อบจ. ติดตามความคืบหน้าในการสั่งการ มอบหมายงานแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด และ รร.สวนกุหลาบฯ

ติดตามงานบึง สกจ.

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 มิถุนายนนี้ ที่ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ(CCOC) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย พลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกอบจ.นครสวรรค์ นายมานพ บุญผสม นายเชิดพันธุ์ มาศรี นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายกอบจ.นครสวรรค์ ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธ์งิ้ว เลขานุการนายก อบจ. นายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัดอบจ.นครสวรรค์ นายสันติ จันทร์เผิบ สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัดอบจ.นครสวรรค์ และผู้อำนวยการกองทุกกอง ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้ามอบหมายงานแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด และ สวนกุหลาบ

สืบเนื่องจากการที่พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีคำสั่งปิดเพื่อปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด เมื่อวันที่ 11 เมษายนที่ผ่านมานั้น โดยทางแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด วางแผนเตรียมดำเนินการประชาสัมพันธ์หลังปรับปรุงพัฒนาบึงบอระเพ็ดแล้ว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว มีเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ นักท่องเที่ยวทั่วไป และนักเรียน – นักศึกษา จะมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ สำหรับการเปิดให้บริการจะมีกิจกรรมมากมาย เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ดอีกด้วย รวมถึงจัดเทศกาลเย็นดูดาว – เช้าดูนก ทำจุดเช็คอิน มีจุดถ่ายภาพ การถ่ายภาพบนบอลลูน มีรถไฟฟ้าให้บริการ มีการแสดงโชว์ ร่วมการมอบสิทธิพิเศษ ให้แก่นักท่องเที่ยว อาทิ เข้าชมกิจกรรมฟรีในระยะเวลา 1 เดือน ส่วนลดห้องพัก รวมถึงรับของที่ระลึกมากมาย พร้อมกันนี้ยังเพิ่มกิจกรรมต่าง ๆ และจัดเตรียมภูมิทัศน์ใหม่ จัดสวนหย่อม สวนดอกไม้นานาพันธุ์ เพื่อให้เป็นที่น่าสนใจกับนักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา โดยคาดว่าน่าจะเปิดให้บริการได้ในช่วงประมาณเดือนตุลาคมนี้
นายกอบจ.เสนอแผนสำรองเชิญชวน อปท.ในพื้นที่นครสวรรค์ เข้าเที่ยวแหล่งเที่ยวบึงบอระเพ็ด และยังย้ำเรื่องมาตรการจุดคัดกรองควบคุมโรคโควิด 19 ในการเข้าแหล่งเที่ยวบึงบอระเพ็ด โดยบริเวณจุดคัดกรองให้การนำกลิ่นหอมของพืชสมุนไพรมาใช้ในรูปแบบของ สุคนธบำบัด หรืออโรมาเธอราปี เพื่อการบำบัด หรือให้เกิดความผ่อนคลายสำหรับนักท่องเที่ยว

พร้อมกันนี้เสนอแนวความคิดร่วมกัน เรื่องการให้บริการเรือนำเที่ยว โดยมีป้ายบอกเส้นทางการล่องเรือที่ชัดเจน และอธิบายถึงช่วงฤดูกาลในการชมบัวแดง ดูนก และจะประสานผู้ให้บริการเรือนำเที่ยวในการเข้าฝึกอบรม เพื่อเป็นมัคคุเทศก์ให้ความรู้ ทักษะในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เมื่อผ่านการอบรมจะได้รับใบอนุญาตกำกับการดูแลจากอบจ.

สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัดอบจ.นครสวรรค์ ได้รายงานถึงการเข้าร่วมประชุม
คณะทำงาน D3 ด้านการส่งเสริมการท่องเหี่ยวและMICE เมื่อวันที่ 17 ที่ผ่านมานั้น
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดการบูรณาการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน กาคประชาชน ในพื้นที่ ในการขับเคลื่อนพัฒนากลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มประเภท คือ เกษตรปลอดภัย สินค้าแปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยได้เลือก 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนคุณธรรมวัดเกยไชยเหนือ (พระบรมธาตุ) ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง และ ชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี บ้านปากคลอง ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง ซึ่งเราสามารถนำมาบูรณาการร่วมกับการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งแว่น ได้ และในเดือนกรกฎาคนได้รับเชิญร่วมกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์ จึงเสนอให้ประชาพันธ์แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด รวมถึงการนำสินค้าจากนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ และผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว มาจัดจำหน่ายอีกด้วย

ในส่วนของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ที่ได้รับมอบหมายในการหาแนวคิดการฟื้นฟูศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งแว่น นั้น โดยในปีงบประมาณ 2565 จะใช้พื้นที่ของโรงเรียนจำลอง Model เพื่อทดลอง ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
1.ด้านการเกษตร 2.ด้านประมง 3.ด้านปศุสัตว์ 4.ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ5.ด้านการพัฒนาป่าไม้นั้น เพื่อจะลงพื้นที่จริงในส่วนของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งแว่น ในปีงบประมาณ 2566 ขณะนี้ให้ทางโรงเรียนนำไปวางแผนในด้านต่าง ๆ เพื่อเสนอเป็นระยะ

และนายกยังติดตามเรื่องของแผนงานโรคระบาดซ้ำซาก ที่ผ่านมานครสวรรค์ติดอันดับผู้ป่วยไข้เลือดออก จึงต้องการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำช่วงเวลาที่ชัดเจน เพื่อประสาน อปท.ตามแผนที่กำหนด เพื่อจะได้หาแนวทางการป้องกัน ร่วมกัน
/////

Related posts