#ปลัดทส.ประชุมพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

วันนี้ (23 มิถุนายน 2564) เวลา 10.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2564 โดยมีคณะกรรมการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบ Video Conference

การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณา
การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) รวม 23 จังหวัด 53 คำขอ เนื้อที่ 175,266 ไร่ 52.56 ตารางวา

โดยปลัดทส.ได้มีข้อสั่งการว่า ขอให้จังหวัดเร่งรัดการดำเนินการจัดส่งเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเมื่อดำเนินการครบถ้วนแล้วขอให้จัดประชาชนลงในพื้นที่ รวมทั้งประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับการสร้างอาชีพให้กับประชาชนตามความเหมาะสมของพื้นที่ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้นๆ เข้าร่วมการประชุมในครั้งถัดไป เพื่อนำไปสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Related posts