#โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดนครสวรรค์ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 11 มิ.ย 64 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดนครสวรรค์ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์

เพื่อขอความเห็นชอบเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site ในวันที่ 14 มิ.ย 64 ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบอนุญาตตามคำขอ

Related posts