#แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 30 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้ง ณ บริเวณแม่น้ำปิง เพื่อสูบเข้าคลองบ้านบางกระเบื้อง

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์ ได้รับการประสานงานจากนายสัญญา นิลสุพรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฤร เขต 3 จังหวัดนครสวรรค์ให้เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 30 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้ง ณ บริเวณแม่น้ำปิง

เพื่อสูบเข้าคลองบ้านบางกระเบื้อง ตำบลหัวดง อำเภอหัวดง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสำรองไว้ใช้สำหรับในการทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน การให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้มีผู้รับประโยชน์ 2,700 ครัวเรือน พื้นที่ทำการเกษตร 2,000 ไร่โดยประมาณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ
ประชาชนตำบลหัวดง ขอขอบคุณ ท่านวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ห่วงใยดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง

 

Related posts