#นายก อบจ. จัดประชุมครู สวนกุหลาบ ปรึกษาหารือเรื่องหลักสูตรอาชีพ เน้น 1 คน 1 ความสามารถ 1 อาชีพ เรียนต่อได้ ทำงานได้

1 คน 1 ความสามารถ
เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 9 พฤษภาคมนี้ ที่ห้องประชุมศูนย์ข้อมูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมคณะครูโรงเรียนสวนกุหบาบวิทยาบัย(จิระประวัติ)นครสวรรค์ หรือ สกจ. เพื่อปรึกษาหารือเรื่องหลักสูตรอาชีพ (Career Program: CP) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกอบจ. นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายก อบจ. จ่าเอกเอกราช กะระกล ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ดร.อร่าม วัฒนะ ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นางวรรณา ประสมพงษ์ รอง.ผอ.โรงเรียนสวนกุหลาบ ดร.นันทกานต์ จิรังกรณ์ ดร.ศรินทิพย์ กริมเขียว และคณะครูหมวดการงานอาชีพ

สืบเนื่องจากการที่พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีนโยบายที่จะสนับสนุนส่งเสริม เติมเต็มให้นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิระประวัติ) นครสวรรค์ เมื่อเรียนจบแล้วต้องเรัยนต่อำด้ หรือเข้าสูตบาดอาชีพได้ ทุกคนต้องมีอาชีพติดตัว หากไม่ได้ศึกษาต่อ รวมทั้งสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียน โดยการวางแผนหลักสูตรอาชีพ (Career Program: CP) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวอยู่ในหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศ ให้นักเรียนได้เรียนตามความถนัดและความสนใจ โดยหลักสูตรอาชีพแบ่งออกหลายด้านดังนี้ คือ

1.ด้านการเกษตร โดยมุ่งเน้นเกษตรกรรมในโรงเรียน สู่ YOUNG SMART FARMER ซึ่ง Young Smart Farmer เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำการเกษตร และต้องการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของตนเอง เป็นกลุ่มคนที่มีความสามารถ ในการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมในการบริหารจัดการ การผลิตและการตลาดในเชิงผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ และเป็นกำลังสำคัญของภาคเกษตรในอนาคต และ Young Smart Farmer จะสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

2.ด้านอุตสาหกรรม เป็นการผลิตสิ่งของเพื่อสร้างรายได้ โดยที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนรู้การทำเฟอร์นิเจอร์ อิฐบล็อก หรือนำวัสดุเหลือใช้ นำกลับมาสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียน หรือนำไปประกอบอาชีพต่อไป

3.ด้านคหกรรม ให้โอกาสในการเลือกอาชีพที่นักเรียนสนใจและถนัด เพื่อสร้างรายได้ โดยแยกเป็นการจัดดอกไม้ และอาหาร หรือเบเกอรี่

4.ด้านบริหารธุรกิจ โดยการสร้างได้ สร้างหลักสูตรการขายของออนไลน์ เพื่อนักเรียนรู้จักการวางแผน ควบคุมการเงิน และต้นทุน รวมทั้งสามารถดำเนินการขายออนไลน์เป็นอาชีพ หารายได้ระหว่างเรียนได้ด้วย

ดร.นันทกานต์ กล่าวว่า โครงการ นักเรียน 1 คน 1 ความสามารถหรือ 1 อาชีพนี้ จะมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการหารายได้ด้วยตนเอง ให้ศึกษา ค้นหาตนเองให้เจอ ว่ามีความสนใจ มีความถนัด มีความสามารถในด้านใด เพราะในอนาคตใบปริญญาอาจจะไม่สำคัญเท่ากับการทำได้จริง คือ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ พร้อมกันนี้ยังมีแนวคิดที่จะนำเสนอการทำคาเฟ่หรือเอ้าท์เล็ท(Out Let ) ในโรงเรียน เพื่อจัดแสดงผลงานนักเรียน จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน เนื่องจากที่ผ่านมีผู้ปกครองเข้ามาชมการฝึกซ้อมกีฬาของนักเรียน และนั่งชมการซ้อม นั่งรับประทานอาหารกับพื้น จึงจะมีการตกแต่งคาเฟ่ โดยจะนำต้นไม้ และเฟอร์นิเจอร์ที่นักเรียนเป็นผู้ผลิตมาตกแต่ง ทำที่นั่ง วางใต้ต้นไม้ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นการให้บริการผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่งด้วย

5.ด้านหลักสูตรอาชีพ อาจจะเป็นหลักสูตรระยะสั้น แต่นักเรียนต้องทำได้จริง และจะได้รับใบประกาศ เมื่อจบหลักสูตร โดนจะลงนามความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือองค์กรทางด้านการฝึกสอนวิชาชีพ

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์พร้อมที่จะให้การสนับสนุนทางด้านอาคาร สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์และงบประมาณอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบฯ ให้มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองเป็นบุคลากรที่มีความรู้ มีความสามารถ มีคุณภาพสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พร้อมกันนี้นายกยังย้ำอีกว่า นักเรียน 1 คน ต้องมี 1 ความสามารถหรือ 1อาชีพติดตัว ก่อนจะจบการศึกษาออกไป และพร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริม เติมความรู้ให้กับนักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ”
////

Related posts