#ทส. ประชุมพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนฯ เร่งรัดการพิจารณาอนุญาต พร้อมกำชับให้ดำเนินการตามกฎหมาย และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เข้าใช้ประโยชน์

วันนี้ (9 มิถุนายน 2564) เวลา 09.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบ Video Conference โดยมี คณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม และมีกรมป่าไม้เป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อพิจารณาการขอใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนฯ และการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามโครงการ คทช.

โดยในที่ประชุม ปกท.ทส. ได้ขอความร่วมมือและกำชับให้แต่ละจังหวัดเร่งรัดการพิจารณาในระดับจังหวัด เพื่อให้การพิจารณาขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ยังคงค้างอยู่ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนตามโครงการ คทช. ขอให้แต่ละจังหวัดเร่งรัดการดำเนินการเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถส่งมอบพื้นที่ คทช. ให้กับแต่ละจังหวัดนำไปจัดสรรเป็นที่ดินทำกินให้กับราษฎรในพื้นที่ได้ภายในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ ทั้งนี้ ขอให้การดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ พิจารณาทบทวนถึงแนวทางการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ทันกับสถานการณ์มากขึ้น สามารถสร้างรายได้ส่งกลับเข้าหลวงได้ โดยคำนึงถึงกฎหมายและความรู้สึกของประชาชนประกอบด้วย รวมถึงในการอนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ควรกำหนดให้มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ให้มากขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ และสอดรับกับการเตรียมการประกาศให้ประเทศไทยเป็นประเทศ Net Zero Carbon ในช่วงปลายปี 2564 นี้

นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้มีทบทวนและติดตามผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และสรุปสถานะคำขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้จากฐานข้อมูล (Database) การอนุญาต รวมถึงผลการดำเนินงานโครงการจัดที่ดินทำกินของรัฐบาล และผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่ 4/2564 อีกด้วย

Related posts