#นายกแจ้งกองการเจ้าหน้าที่ จัดทำหลักสูตร พัฒนาบุคลากร เตรียมจัดอบรม ลดข้อผิดพลาด ดำเนินงานไปในแนวทางเดียวกัน

อบจ.พร้อมพัฒนาบุคลากร
เมื่อเวลา 09:00 น วันที่ 7 มิถุนายนนี้ ที่ห้องประชุมศูนย์ข้อมูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย พลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกอบจ.นครสวรรค์ นายมานพ บุญผสม นายเชิดพันธุ์ มาศรี นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายกอบจ.นครสวรรค์ ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธ์งิ้ว เลขานุการนายก อบจ. นายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัดอบจ.นครสวรรค์ นายสันติ จันทร์เผิบ สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัดอบจ.นครสวรรค์ และผู้อำนวยการกองทุกกอง ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เตรียมจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

สืบเนื่องจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “ระเบียบงานสารบรรอิเล็กทรอนิกส์ ” (และภาคผนวก 6 และ 7) ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลใช้บังคับในวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 เว้นแต่ข้อ 7 และข้อ 10 (กำหนดหน้าที่ของส่วนราชการในการปฏิบัติงานสารบรรณทางอิเล็กทรอนิกส์) จะมีผลใช้บังคับในอีก 90 วันข้างหน้า (ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป) และข้อ 8 (การทำทะเบียนและบัญชีต่าง ๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์) จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จึงเห็นควรที่จะต้องจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรรองรับและสนับสนุนการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการที่ถูกต้อง เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดฯ โดยมอบหมายให้จ่าเอกเอกราช กะระกล ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ไปจัดทำหลักสูตรการอบรม ที่ครอบคลุม หลากหลาย ตามงานที่ อบจ.รับผิดชอบและดำเนินการ

นอกจากนี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ยังเน้นให้ความสำคัญการฝึกอบรมแก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วย โดยจ่าเอกเอกราช กะระกล ได้นำเสนอหลักสูตรเพิ่มเติมที่จำเป็น ได้แก่
1.การให้ความรู้ด้านงานจัดซื้อจัดจ้าง
2.การให้ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน
3.การพัฒนาความรู้ด้านแผนงานและงบประมาณ
4.การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.การพัฒนาทักษะด้านช่าง
6.การพัฒนาด้านงานบริการ
7.การให้ความรู้ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8.การพัฒนาทักษะด้านการดูแลผู้สูงอายุ
9.การพัฒนาด้านความสะอาดอาอาคารสถานที่และการปรับปรุงภูมิทัศน์
10.การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ทั้งนี้เป็นการมุ่งเน้นให้บุคลากรในสังกัด อบจ.นครสวรรค์ ทุกกอง ทุกฝ่าย มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการตามแนวทางปฏิบัติ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำงาน และให้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
////

Related posts