“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID – 19 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง”

  นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีน COVID – 19 สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” โดยผู้ที่จองผ่านระบบหมอพร้อม, โรงพยาบาลใกล้บ้าน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ อสม.ไว้แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ”ก๋ำแปงเวียง”

สำหรับระบบการจองผ่านเว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” เป็นการจองโดยให้ลำดับคิวซึ่งจะยังไม่มีการระบุวัน เวลา และสถานที่ฉีด เนื่องจากยังมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการจัดสรรวัคซีนจากส่วนกลาง ซึ่งหลังจากที่ศูนย์บัญชาการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดเชียงใหม่ รับทราบจำนวนวัคซีนที่จะได้รับการจัดสรรในแต่ละช่วงแล้ว จะได้มีการแจ้งผ่าน sms ถึงประชาชนทันทีเมื่อถึงคิวฉีด พร้อมกันนี้ จะได้มีการแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” อีกด้วย  หากประชาชนมีเหตุจำเป็นไม่สะดวกเข้ารับวัคซีนตามวัน เวลา ที่ได้รับแจ้งสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

******************************

เมึองหละปูน – ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบสิ่งของอุปโภคบุคคลที่จำเป็นให้แก่บุคคลกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง
นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน / ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน และคณะกรรมการเหล่ากาชาด  เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค ที่จำเป็นให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้องรัง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด – 19 ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน จำนวน 6 ราย

****************************

เชียงใหม่ – ร่วมให้กำลังใจแก่คณาจารย์ บุคลากรทางการแพทย์ ในสังกัดเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 (เข็มที่2) ณ หอประชุม มช.

ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. , ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ร่วมกล่าวให้กำลังใจ บุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ ฉีดวัคซีน COVID-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นวันแรก ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

**********************************

เมืองรถม้า – เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ จ.ลำปาง หลายภาคส่วนเร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือ

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง รายงานว่า เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ทำให้บ้านเรือนและสิ่งสาธารณประโยชน์ ได้รับความเสียหาย 2 อำเภอ 3 ตำบล 3 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 64 เวลา 17.45-18.00 น. ประกอบด้วย ในพื้นอำเภอเมืองลำปาง ได้แก่ ตำบลต้นธงชัย หมู่ที่ 5 (10 หลังคาเรือน) หมู่ที่ 7 (13 หลังคาเรือน) ตำบลบ้านเอื้อม หมู่ที่ 4 ต้นไม้หักโค่นกีดขวางเส้นทางสัญจร (ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนร่วมกันตัดและเปิดเส้นทางสัญจรแล้ว) และในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ได้แก่ ตำบลเมืองมาย หมู่ที่ 2 (8 หลังคาเรือน)

**************************

ขียงใหม่ – พช.ฝาง ติดตาม โครงการโคก หนอง นา บ้านเสาหิน หมู่ที่ 14 ตำบลเวียง

นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง นำโดยนายกิจจา นิรภูมิ พัฒนาการอำเภอฝาง พร้อมด้วยพัฒนากรผู้ประสานงานตำบลเวียง ลงพื้นที่ไปยังบ้านนายเจริญ ขันคำ ครัวเรือนเป้าหมายโครงการโคก หนอง นา บ้านเสาหิน หมู่ที่ 14 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตาม สนับสนุนการดำเนินการขุดคลองไส้ไก่ด้วยเครื่องจักร ในพื้นที่ 1 ไร่ สัดส่วน 1:2 ปริมาตรดินขุดเท่ากับ 434 ลบ.ม. และปรับพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล รวมถึงสนับสนุนปัจจัยการผลิต พันธุ์พืชและสัตว์ รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 19,400 บาท โดยการดำเนินการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก ทีมงานช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เป็นผู้ควบคุมงานงานขุด

***********************************

เชียงราย เตรียมพร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมกันทั้งจังหวัด 7 มิ.ย. 64 ขณะที่ล่าสุดไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง ในการระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564

*****************************

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ปฏิบัติการสอนวิชาปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นที่ 8

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ และท่านผศ.ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์ ปฏิบัติการสอนวิชาปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นที่ 8
ณ ห้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

********************************

ผลการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2564  #เชียงใหมมีฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตร  – จ.เชียงใหม่(ฮอด)  – จ.ลำปาง(เกาะคา แม่ทะ)
.


#ตาก  มีฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตร – จ.ตาก(บ้านตาก สามเงา)  พื้นที่ลุ่มรับน้ำ  – เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

นายรังสรรค์ บุศย์เมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ(ตอนบน)

******************************

เทศบาลนครเชียงใหม่ -ปฏิบัติงาน ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ 

**************************

สมเป็นหน่วยงานที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้ความรู้ ความบันเทิง เด็ก เยาวชน นักท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการกล่าวขานว่าเป็นสวนสัตว์ ที่บริหารงานยอดเยี่ยม พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยทีมงานผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มนุษย์สัมพันธ์เยี่ยม เป็นกันเองกับ”นักข่าว”ทุกคนอย่างเสมอภาค งานขององค์กร จึงออกสู่สาธารณชน อย่างต่อเนื่อง

************************************

นักข่าวรุ่นเก่า สุขุมนุ่มลึก มนุษยสัมพันธ์เยี่ยม ตระเวณติดตามข่าวสารที่เป็นประโยชน์ นำสู่สาธารณชน อย่างต่อเนื่อง สมเป็นนักข่าวตัวจริง เสียงจริง ครับผม

ชัยณรงค์ อนันทปัญญสุทธิ์  นักข่าวอาวุโสจังหวัดเชียงใหม่

*******************************

ต้องขอชื่นชมหน่วยงานที่ดูแลเรื่องข่าวองค์กรของรัฐ ที่ติดตามเกาะติดการระบาดของเชื้อร้ายโควิด แบบ เจาะเบื้องลึก ผนึกกำลังทุ้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำความเคลื่อนไหวสู่ประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ สถานการณ์เริ่มเบาบางลง

นางสาวชนิสา ชมศิลป์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

**********************************

กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ “มวลชน ออนไลน์นิวส์” สนับสนุนกีฬา เพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค ของพี่น้องประชาชน

********************************

“บิ๊กก้อง” พิชัย เลิศพงศ์อดิศร ประธานสโมสรเชียงใหม่ ยูไนเต็ด ขับเคลื่อน“ช้างเผือก” อย่างเต็มสูบ มุ่งไปข้างหน้า ก้าวไปด้วยกัน
เพื่อศักดิ์ศรีคำว่า “เชียงใหม่ ยูไนเต็ด” 🔴🏆ร่วมแรงร่วมใจซ้อมอย่างเต็มพิกัด

ร่วมส่งกำลังใจให้ “เชียงใหม่ ยูไนเต็ด” กับการลงเล่นในศึกไทยลีก 1 ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ !!!

********************************

อีกหนึ่งทีมลูกหนังบนลีกสูงสุด ความภูมิใจของชาวล้านนา “กว่่างซ้ง”  ทัพนักเตะ สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด ลงฝึกซ้อมประจำวัน มุ่งมั่นเพื่อแฟนคลับชาวเหนือ

****************************

“พยัคฆ์ล้านนา” เชียงใหม่ เอฟซี เสริมแกร่ง  ตามไปดู! สิ่งที่ “นาซซ่า” นฤพน ไวลด์ มิดฟิลด์ลูกครึ่งไทย-อังกฤษ ทำต่อหลังการซ้อมตามโปรแกรมที่ได้รับจากทีมผู้ฝึกสอน⁣

****************************

******************************

𝑴𝑨𝑬𝑱𝑶 𝑼𝑵𝑰𝑻𝑬𝑫 – 𝑹𝑬𝑵𝑬𝑾 𝑪𝑶𝑵𝑻𝑹𝑨𝑪𝑻 2021-2022
สโมสรแม่โจ้ ยูไนเต็ด ขอขอบคุณ ‘Thai Union’ ที่ให้การสนับสนุนสโมสรแม่โจ้ ยูไนเต็ด ในการสู้ศึกไทยลีก 3 ในฤดูกาล 2021-2022

***************************

“คุณฟ้ากํซซัน” นักบุญต้วจริงเสียงจริง ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ชวนกัลยาณมิตร ตระเวณทำบุญไม่ว่างเวณ ช่วยเหลือสาธารณชนอย่างจริงจัง สมเป็นนักบุญแห่งเมืองล้านนา ค่ะ

คุณฟ้า พรหมพร เอี่ยมจิตเมตตา ผู้บริหารสนามกอล์ฟในเครือกัซซัน แอนด์ รีสอร์ท จ.ลำพูน

****************************

ผู้บริหารหนุมไฟแรงจัดโปรโมชั่นสุดปัง ลดแลกแจกแถม จูงใจนักกอล์ฟทั่วสารทิศ เดินทางมาออกรอบ เมืองล้านนาอย่างคึกคัก สร้างเศรษฐกิจทที่ดีให้กับท้องถิ่น

คุณ สุพชฌาย์ เสวตไอยาราม ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด กัซซันกอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท

*****************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่,คณะแพทยศาสตร์ มช. สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3  ,พร้อมแหล่งข่าวทุกหน่วยงาน

 

 

 

 

Related posts