#รองฯไพลิน โตอิ้ม “เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล”

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก นางไพลิน โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ “เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล” “โครงการกำกับติดตามและประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงาน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
โดยมี นายเสวก อินพิทักษ์ รองนายกเทศมนตรี, นางวรรณา สังข์ทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี, พันตรีจตุรงค์ เทียนลำ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายการข่าว กอ.รมน. จังหวัดนครสวรรค์ ,นายถิรภัทร์พร สถาพรพิบูลย์ ปลัดอำเภอพยุหะคีรีฝ่ายความมั่นคง, นางวนารี คุ้มหุ่น ปลัดเทศบาล, จนท.เกษตรตำบล, ผู้อำนวยการ รพ.สต., กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลม่วงหัก คณะทำงานระดับตำบล เข้าร่วมประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล และแสดงความคิดเห็นเพื่อคัดเลือกภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและกำหนดจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามทั้งอำเภอและตำบล เมื่อเกิดภัยคุกคามเรามีแผนปฏิบัติการที่รองรับและนำมาปฏิบัติได้เมื่อเกิดภัยคุกคามในพื้นที่เพื่อประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน และทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มั่นคง มากยิ่งขึ้น


ภาพ ภูมิภัทร จันทร์เชย
ข่าว กษิภณ กันยาสิน

Related posts