#น้ำพระทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาที่ทรงสนับสนุนจัดทำอาหารกล่อง เพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์

วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร เมืองเชียงใหม่ สนองพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาที่ทรงสนับสนุนจัดทำอาหารกล่อง เพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช., ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ ผศ.นพ.ธนัฐ วานิยะพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ณ โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

# ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts