#หลักสูตรอบรมระยะสั้นแพทย์-วิศวกรรมและวิทยาการข้อมูลแพทย์ “Intensive course in Medicine-Engineering and Data Science”

เนื้อหาในการสอบครอบคลุมพื้นฐานทางด้านการแพทย์ วิศวกรรศาสตร์และวิทยาการข้อมูล อันประกอบด้วยเนื้อหาวิชาชีววิทยา ระดับชั้น ม.4-5 และวิชาตรรกศาสตร์ ความน่าจะเป็นและสถิติ ชั้น ม.4-5

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
1.เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ 6
2.ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ทุกกระบวนวิชา ไม่น้อยกว่า 3.25
3.ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในกระบวนวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และ ชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 3.25
4.ผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ในกรณีที่จํานวนผู้สมัครมีผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำมีมากกว่าจํานวนคนท่ีรับได้สูงสุด รายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าอบรมจะคัดเลือกจากผู้ที่มีจากคะแนนสูงไปต่ำ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. ถึง 1 มิถุนายน พ.ศ.2564

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 200 บาท

รับสมัครจำนวน 50 คน

โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 20 คน จะมีสิทธิสมัครหลักสูตรอบรมเข้มข้นระยะสั้นแพทย์-วิศวกรรมและวิทยาการข้อมูลแพทย์ต่อไป

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.lifelong.cmu.ac.th/courseleid.php?id=000101

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ #คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #AcadeMed #MedicineEngineeringCourse

Related posts