#รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมการปิดตรวจรายงานการเงินของ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 13.00.น ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมการปิดตรวจรายงานการเงินของ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปี 2563

โดยมี อาจารย์นรินทร์ แสงศรีจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต ฝ่ายบริหาร , นายเอกลักษณ์ ระมิงค์วงศ์ หัวหน้างานพัสดุ , นางสายพิณ กันนา หัวหน้างานการเงินและบัญชี และ นางศรีพรรณ วิจันทร์โต เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (VdoConference)

ณ ห้องประชุมพลบดี 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

Related posts