#กองบิน ๔๑ ร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่คือ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก ชาญชัย ตั้งประเสริฐ ในฐานะผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากการการติดเชื้อโรคระบาดไวรัสโควิด-๑๙

โดยมี นายนนทวัฒน์ วรรณา นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่คือ

ทั้งนี้ กองบิน ๔๑ ได้มอบชุด PPE จำนวน ๔๐ ชุด ,ยาสามัญประจำบ้านสำหรับเด็ก เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโควิด-๑๙ พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันและขนมให้แก่เด็กเล็กที่ได้รับเชื้อโควิด-๑๙ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กเล็กที่ได้รับเชื้อโควิด-๑๙ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วย

Related posts