#หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ที่ มว.4 (แม่เรวา) เนื่องจากพบผู้ป่วยยืนยันรายที่ 14 และ 15 ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 นายเนรมิต สงแสง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ สังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีประกาศอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เรื่อง ปิดแหล่งท่องเที่ยวหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ที่ มว.4 (แม่เรวา) เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้เพราะเห็นว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในช่วงเวลาที่ผ่านมา พบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นและได้กระจายตัวออกไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว ประกอบกับสถานการณ์ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 ของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณะสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ พบว่าในเขตพื้นที่อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ พบผู้ป่วยยืนยันเป็นรายที่ 14 และ 15 และเห็นว่าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ที่ มว.4 (แม่เรวา) ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่ดูแล กำกับ คือ แก่งลานนกยูง และ เส้นทางศึกษาธรรมชาติมออีหืด ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก จึงมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค

ดังนั้นเพื่อให้การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ที่ 1453/2564 ลงวันที่ 9 เมษายน พ. ศ. 2564 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และคำสั่งที่ 1454/2564 ลงวันที่ 9 เมษายน พ. ศ. 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จึงอาศัยอำนาจมาตรา 25 และมาตร 35 (4) แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ที่ มว.4 (แม่เรวา) เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดให้สถานการณ์คลี่คลายและดีขึ้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นายเนรมิต สงแสง
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ สบอ. 12(นครสวรรค์) รายงาน

Related posts