#สมศักดิ์มอบนโยบายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ คุมเข้มแนวชายแดน ลดการลักลอบนำเข้า ใช้กลไก 3 ระดับแก้ปัญหา

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบนโยบายการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. รองแม่ทัพภาคที่ 3 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา พร้อมด้วยคณะกรรมการปฏิบัตินโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ศูนย์อำนวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศอ.บส.ชน.) ผู้แทนหน่วยงานระดับพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัด และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีฯ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรยายเรื่อง การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562-2565) ประจำปี 2564 การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ในปี พ.ศ. 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 250 คน ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สานักงาน ป.ป.ส. ได้ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565) ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามกลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติด 3 ระดับในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ ได้แก่ ระดับ 1. ตั้งคณะกรรมการปฏิบัตินโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เพื่อดูแลเรื่องการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย เป้าหมาย และแนวทางในการดำเนินงานในภาพรวม ระดับ 2. ตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อประสานงานในระดับพื้นที่ ระดับ 3. ตั้งคณะทำงานศูนย์อำนวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเหนือ ช่วยบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน กล่าวว่า ผลจากการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดังกล่าว ส่งผลให้ปริมาณยาเสพติดและสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดที่มีการลักลอบลำเลียงนำเข้าสู่ประเทศในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือลดลง มีผลให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนลดลงด้วย นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ เร่งรัดการดำเนินงาน โดยให้สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นแนวร่วมในการปฏิบัติงาน ตลอดจนรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการสกัดกั้นยาเสพติด พร้อมทั้งปราบปรามเครือข่ายนักค้ารายสำคัญ ควรมุ่งเน้นงานด้านการสืบสวนเป้าหมายบุคคล และเส้นทางการเงิน เพื่อการยึดทรัพย์ตัดวงจรยาเสพติด เป้าหมายแบบขยายผล โดยที่ผ่านมา พื้นที่ภาคเหนือตอนบนสามารถดำเนินการยึดทรัพย์ได้เป็นลำดับต้น ๆ ของประเทศ ใช้แนวทางหมู่บ้านเข้มแข็งปลอดยาเสพติด ให้ทุกคนสอดส่องดูแลซึ่งกันและกัน เพื่อป้องกันยาเสพติดและสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กและเยาวชน และการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ให้ความช่วยเหลือด้านอาชีพและพลิกฟื้นความเป็นอยู่ของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยใจรักษ์ ให้เป็นแนวทางการพัฒนาทางเลือกในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

กระทรวงยุติธรรม และสำนักงาน ป.ป.ส. เน้นคุมเข้มชายแดนเพื่อลดปริมาณการลักลอบนำเข้ายาเสพติดและสารเคมีทุกชนิด ที่จะเข้าหรือออกจากประเทศไทย รวมทั้งได้ยกระดับการบริหารจัดการบูรณาการหน่วยงานภาคีให้มีประสิทธิภาพแบบเบ็ดเสร็จ และยังคงมุ่งมั่นที่จะป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็ง หากพบเบาะแสเรื่องยาเสพติด โทรสายด่วน 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง

กระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 130 ปี “ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน”

Related posts