#มอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา จำนวน 5 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คุณธนิตพล ไชยนันทน์, คุณพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิ์วงศ์, คุณสมบัติ เกียรติสุรนนท์, คุณนภารัตน์ คิ้วศุภกร และคุณพจนา พะเนียงเวทย์ นักศึกษาหลักสูตร ปธพ.9 มอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา จำนวน 5 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.รับมอบ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts