#โรงพยาบาลลานนา ฉีดวัคซีน COVID 19 ล๊อต 2 เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์

วันที่ 7 มีนาคม 2564 โรงพยาบาลลานนา เริ่มทะยอยฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID 19 รอบแรก ให้แก่ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ด่านหน้า ที่ได้ติดต่อประสานงานให้บริการผู้ป่วย จำนวน 240 คน ตามที่ได้รับจัดสรรมา จากโรงพยาบาลนครพิงค์ ซึ่งรอบนี้เป็นวัคซีน COVID 19 ของบริษัท Sinovac การฉีดครั้งนี้เป็นไปตามแผน ของจังหวัดเชียงใหม่

ที่จะฉีดวัคซีน COVID 19 ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนเมษายน 64 จำนวน 10,000 คน ให้แล้วเสร็จก่อนเทศกาลสงกรานต์ โดยจะฉีดในกลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ที่มีโรคประจำตัว 6 กลุ่มโรค ประชาชนทั่วไป และแรงงานเน้นในกลุ่มที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เป็นต้น
โดยแผนกระจายการฉีดวัคซีน COVID 19 ของจังหวัดเชียงใหม่นี้ จะกระจายออกไปฉีดในโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลรัฐนอกสังกัด และโรงพยาบาลรัฐทุกอำเภอ สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนนี้จะมีการแจ้งล่วงหน้า และต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Line Official Account “หมอพร้อม” เพื่อจองวัน เวลา และสถานที่ฉีด ของตนเอง

//// จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

Related posts