“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 ช่วยเหลือเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในชนบท
วันที่ (1 เม.ย. 64) ที่วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 โดยได้รับเมตตาจากพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
                                                                                                                                *********************************
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่ประชุมติดตามการดำเนินงานในวาระสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง
วันที่  (1 เม.ย. 64) ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) พร้อมด้วยนายจิรชัย มูลทองโร่ย และผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อประชุมติดตามหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงประเด็นสำคัญต่าง ๆ ได้แก่แผนพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 หมอกควันและไฟป่า แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งแนวทางการบูรณาการและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของท้องถิ่น โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานผล
                                                                                                                                *********************************
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการของส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ
วันที่  (1 เม.ย. 64) คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) นำโดย นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) พร้อมด้วย นายจิรชัย มูลทองโร่ย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ คณะกรรมการโครงการฯ ได้ร่วมกันลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพบปะกับพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งติดตามการดำเนินโครงการของส่วนราชการต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล เพื่อติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ที่ ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี และโครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่ สถานีเพาะชำกล้าไม้ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง
                                                                                                               *********************************
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 17 เมษายน เพื่อรำลึกถึงปูชนียบุคคลของชาวล้านนา และส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
วันที่  (1 เม.ย. 64) ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่น กิจกรรมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 17 เมษายน 2564 ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้สืบสกุลเจ้าหลวงเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อร่วมพิจารณาการจัดกิจกรรมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวง โดยคำนึงถึงมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด รวมไปถึงการหารือ รายละเอียดพิธีการ ขบวนแห่เครื่องสักการะกู่เจ้าหลวง และกิจกรรมสมโภชในวันงาน
                                                                                                                                       *******************************
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมสรุปกิจกรรมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “สืบฮีตโตยฮอย เมืองเจียงใหม่ 725 ปี” งดการเล่นสาดน้ำรอบคูเมืองโดยเด็ดขาด เน้นกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา
วันที่  (1 เม.ย. 64) ที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ นายสุรพล ภู่บุบผา รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสรุปกิจกรรมในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 เพื่อให้การจัดงานประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับประเพณีอันดีงามและคงความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวล้านนาที่สืบต่อกันมา รวมทั้งป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสร้างความปลอดภัยให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
                                                                                                                      ***************************
ขอเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่าน มาเที่ยวชมสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่มรื่น ร่มเย็น สะดวก สะอาด ปลอดภัย ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับ ยินดีต้อนรับครับ
นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่                                                                                                                 *********************************
ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้าง สวนสัตว์เชียงใหม่ ขอร่วมกันแสดงมุทิตาจิตและขอบคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
ในฐานะที่รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564                                                                                                              *********************************
ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รอง​ผู้​อ​ำ​น​ว​ย​การ​โรงพยาบาล​มหาราช​นคร​เชียงใหม่​ เป็น​ประธาน​ในพิธี​เปิด​การ​ประชุมเพื่อพัฒนา​ศักยภาพ​จิตอาสาชมรมเกษียณ​สัมพันธ์​ คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 เรื่อง “จิตที่สดใส… อยู่ในกายที่แข็งแรง และคำแนะนำที่ควรให้แก่ผู้มารับบริการ” ให้แก่จิตอาสาชมรมเกษียณ​สัมพันธ์​และเจ้าหน้าที่
โดยมี รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดี​ และรศ.นพ.จิรชาติ ไกรศรินทร์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.ร่วมกล่าวขอบคุณ คุณศรีจงกล สาระพันธ์ ประธานชมรมเกษียณสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 1 เมษายน​ 2564 ณ ห้องประชุม​ชั้น​ 2 อาคารเรียน​และ​ปฏิบัติ​การ​ 50​ ปี​ คณะ​แพทยศาสตร์​ มช.
                                                                                                                                           ***************************

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งจุดตรวจสอบรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พร้อมกับตรวจสอบรถที่มีค่าควันดำเกินค่ามาตรฐาน ณ ทางหลวงชนบทหมายเลข 3035 อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา13.30-16.00 น. ปรากฎผลดังนี้

1.ตรวจสอบรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และตรวจวัดควันดำ จำนวน 40 คัน พบผู้กระทำความผิด จำนวน 1 ราย เปรียบเทียบปรับ จำนวน – ราย ออกคำสั่งผู้ตรวจการจำนวน 1 ราย
-ไม่พบรถที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐาน

2.ตรวจสอบรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และตรวจวัดควันดำ จำนวน 35 คัน พบผู้กระทำความผิดจำนวน 4 ราย เปรียบเทียบปรับจำนวน 1 ราย ออกคำสั่งผู้ตรวจการจำนวน 3 ราย
-ไม่พบรถที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐาน

*****************************

ติดตามสภาพอากาศ เมืองเวียงพิงค์

*************************

ชมรมสื่อมวลชนอาวุโสเชียงใหม่  เชิญร่วมงาน “เทศกาลลาบเมือง 64” ประกวดเทพี และ เทพบุตร  วันที่ 4 เมษายน  ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

นายสินชัน พขรธนาพร ประธานจัดงานเทศกาลลาบเมือง 64

***************************

ขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ และแหล่งขาว

 

Related posts