“รอบทิศ สี่แคว”

จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning) บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
(1 เมษายน 2564) เวลา 10.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณรอบศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (Big Cleaning) ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564
😍โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยราชการที่ตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 22 หน่วยงาน จำนวน 100 คน
                                                                                                                           **********************************
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นำทีมเดินหน้าเข้าบรรพตพิสัยแก้ไขปัญหาน้ำ คลองมะเดื่อ บึงชุมแสง บึงเจ๊ก หาทางดึงน้ำเข้ากักเก็บ   เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้อย่างพอเพียง
เมื่อเวลา 14:00 น วันที่ 1 เมษายนนี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย พลตำรวจโทเฉลิม สุวรรณรัตน์โอสถ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธ์งิ้ว เลขานุการนายกอบจ. นายนิมิตร ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่างอบจ.และคณะช่าง เดินทางไปอำเภอบรรพตพิสัย เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ   
โดยมีนายไพศาล เชี่ยวชาญเวช สมาชิกสภาอบจ.เขตอำเภอบรรพตพิสัย นายสมศักดิ์ แก้วสาสุข กำนันตำบลเจริญผล นายยงยุทธ พรหมวิหาร กำนันตำบลตาสัง ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 2 ตำบลและชาวบ้านนำเข้าพื้นที่ เพื่อดูประตูน้ำบ้านคลองมะเดื่อ ซึ่งรับน้ำจากแม่น้ำปิง แต่ประสบปัญหา ประตูน้ำมีความสูงกว่าระดับน้ำในแม่น้ำปิง ทำให้น้ำในแม่น้ำปิงไม่ไหลเข้าคลองมะเดื่อ กลุ่มชาวบ้านต้องร่วมกันลงขันทำคันดิน พร้อมทั้งนำเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำจากแม่น้ำปิงเพื่อส่งเข้าไปในลำคลอง และใช้ในการทำการเกษตร แต่น้ำที่ได้จากแม่น้ำปิงก็จะมีเพียงพอแค่ใช้ในคลองมะเดื่อเท่านั้น ซึ่งคลองมะเดื่อจะไหลเชื่อมต่อไปถึงบึงชุมแสงและมีลำคลองต่อไปถึงบึงเจ๊ก ทำให้บึงทั้ง 2 แห่ง มีระดับน้ำ กักเก็บอยู่ น้อยมาก จึงร่วมวางแผนหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน
                                                                                                                ****************************
พิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2564
 (1 เมษายน 2564) เวลา 10.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีมอบทุนแก่เด็กนักเรียนยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์
                                                                                                                             *******************************
ขยันขันแข็ง ลงพื้นที่ประสานผู้นำท้องถิ่นทุกท้องที่ เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชน อย่างเต็มที่  โดยเฉพาะปัญหาการขาดน้ำของชาวบ้านและเกษตรกร ที่เดือดร้อนจาก”ภัยแล้ง” เร่งบูรณาการช่วยเหลือด่วน ให้มีน้ำกิน น้ำใช้ และทำการเกษตรอย่างพอเพียง
ดร.ชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
                                                                                                                             *****************************
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เดินทางมาที่สถานสงเคราะห์คนชรา ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี  จ.นครสวรรค์ เตรียมการที่จะพัฒนาศักยภาพของสถานสงเคราะห์คนชรา ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อม ด้วยพลตำรวจโทเฉลิม สุวรรณรัตน์โอสถ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และคณะเดินทางมาที่สถานสงเคราะห์คนชรา ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี เพื่อดูสภาพพื้นที่และสภาพภายในของสถานสงเคราะห์คนชรานิคมเขาบ่อแก้ว โดยจะร่วมกันเดินทางมาที่สถานสงเคราะห์คนชรา ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี
ซึ่งปัจจุบัน สถานสงเคราะห์คนชรานิคมเขาบ่อแก้ว ดำเนินการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของครอบครัว ช่วยดูแลคนชรา รวมทั้งผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ 9 จังหวัด นอกจากนี้ ยังเตรียมการที่จะพัฒนาศักยภาพของสถานสงเคราะห์คนชรา ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อพร้อมที่จะรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตต่อไปอย่างมีคุณภาพ
                                                                                                            ***********************************
เกษตรนครสวรรค์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือเครือข่ายให้คำปรึกษาแนะนำ
นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ และนายวินัย พวงดอกไม้ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือเครือข่ายให้คำปรึกษาแนะนำ และการประชุมเพื่อแก้ไข บำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อตกลงให้ความร่วมมือช่วยเหลือและส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด และเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว วัตถุประสงค์เพื่อช่วย แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชน และครอบครว ให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดี และไม่กลับมาทำความผิดซ้ำ ณ ห้องประชุม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
                                                                                                                                    *************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยพลตำรวจโทเฉลิม สุวรรณรัตน์โอสถ ที่ปรึกษาพิเศษนายกอบงค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ให้การต้อนรับนางกมลพร บุญปก หัวหน้าฝ่ายอนามัย(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ในวาระที่เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง)องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

***************************

“ผม ” นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ และ ทีมพัฒนาบ้านเมือง ทั้ง 24 คน

ขอขอบคุณพี่น้องและประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ที่ไว้วางใจ เลือกผมและทีมพัฒนาบ้านเมืองกลับมาทำหน้าที่อีกครั้ง

*****************************

.เป็นบุคลากรที่มีความสามารถสูง ศักยภาพเต็มเปี่ยม ออกนิเทศงานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดร.สมศักดิ์ สุภิรักษ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

อีกทั้งเป็นสมาชิกสโมสรไลออนส์นครสวรรค์ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์และอื่นๆ อีกมากมาย. โดยที่ท่านบริหารเวลาได้อย่างยอดเยี่ยมขอนับถือครับ….

************************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นำทีมเดินหน้าเข้าบรรพตฯ แก้ไขปัญหาน้ำ คลองมะเดื่อ ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

**************************

สุดฟิน ท่องเที่ยวเขาหน่อ เขาแก้วอ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

*******************************

ธนิศา  (พัช)  – อ.ชาติชาย – ครูเฉลิม     รายงาน

 

 

Related posts