#ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ลงนามในสัญญาแต่งตั้งให้ นายอรรถพร ศรีเหรัญ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ลงนามในสัญญาแต่งตั้งให้
นายอรรถพร
ศรีเหรัญ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย โดยยึดหลักการบริหารจัดการ
ที่ดี

เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเป็นเลิศขององค์กร กำกับดูแลให้เป็นที่ยอมรับและระดับประเทศและในระดับนานาชาติ
อดีตเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี มาก่อน
เติบโตตั้งแต่พนักงานระดับ3 จนถึงผู้อำนวยการสวนสัตว์ระดับ9
ช่วงหนึ่งได้ลาออกจากการเป็นพนักงานประจำเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น
จากนั้นเมื่อองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (CEO)
จึงเข้ามาสมัครและได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งในที่สุด นับว่าองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการสวนสัตว์ที่สำคัญคนหนึ่งเนื่องจากได้ทำงานในระดับผู้ปฏิบัติจนถึง
ผู้บริหารสวนสัตว์
มาก่อน มีวิสัยทัศน์
และแนวความคิดใน
การพัฒนาองค์กรได้เป็นอย่างดี มีอัธยาศัยดี
มีอุปนิสัยประนีประนอม
เป็นผู้ที่มีหลักการและแนวคิดในการทำงาน
ที่ดีตลอดระยะเวลาที่อยู่องค์การสวนสัตว์ที่
ผ่านมา หลังจากนั้นได้มีผู้บริหารพนักงานลูกจ้างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยร่วมแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งในครั้งนี้

Related posts