#เปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการลำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม เปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

ในการนำเสนอผลงานในปีการศึกษาที่ผ่านมาต่อสาธารณชน ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอีกทั้งยังได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ สร้างโอกาสทางการเรียนรู้และเสริมประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนกว่า 2,600 คน โดยได้มีนายระดับ ตาเต ผอ.ร.ร.บ้านสันโค้ง นายอัมรินทร์ มณีรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครูและผู้ปกครองนักเรียน คณะครู กรรมการสถานศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มเมืองใต้ มาร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจในครั้งนี้การแสดงผลงานในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

#ปืนทอง ชีพสุกใส ปชส.สพป.ชร.1

Related posts