“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

จังหวัดเชียงใหม่จัดงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการพลเรือนประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และด้วยความสำนึกในพระเมตตาธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณอันมีเป็นอเนกประการ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2535 กำหนดให้วันที่ 31 มีนาคมของทุกปี เป็นวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์

*********************************

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของข้าราชการ จำนวน 98 ราย

***********************************

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลง MOU “โครงการพัฒนาครพิการ ด้านการศึกษาและการมีงานทำ”

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วย นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการพัฒนาครพิการ ด้านการศึกษาและการมีงานทำ” เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษาสายอาชีพแก่คนพิการอย่างเป็นระบบ

**************************

ตัวแทนคนเชียงใหม่ปกป้องสถาบันฯ ยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบการกระทำของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อาจล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มคนเชียงใหม่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์จำนวนกว่า 200 คน ได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอให้ดำเนินการตรวจสอบการกระทำของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รวมตัวจัดกิจกรรมที่กล่าวอ้างว่าเป็นการแสดงศิลปะ หรือผลงานของนักศึกษาของสถาบันการศึกษา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยการแสดงผลงานที่นำสัญลักษณ์​ธงชาติไทยมาเป็นส่วนหนึ่งของผลงาน แต่ได้มีการดัดแปลงในลักษณะที่ไม่เหมาะสม และมีลักษณะที่อาจเป็นการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพรักและเทิดทูนของปวงชนชาวไทย และมีการกระทำในลักษณะดังกล่าวหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 6 และหน้าที่ของปวงชนชาวไทยมาตรา 50 ดังนั้นทางกลุ่มจึงได้มายื่นหนังสือขอให้ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่กระทำการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไป

******************************

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมโชว์ผลงานการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อเข้าสู่การประกวดในระดับประเทศ

วันที่  (31 มี.ค. 64) ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และนายปรีชา จันทร์ศรี แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันนำเสนอผลงานในการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประเภทจังหวัด ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่าง ๆ ระดับพื้นที่เพื่อเข้าสู่การประกวดในระดับประเทศ

***************************

ศ.นพ.มานิต​ ศรี​สุ​ร​ภา​นนท์​ รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด​การ​อบรม​คณะกรรมการ​จริยธรรม​การวิจัย ประจำปี 2564 ( Training​ Program for REC member )​

โดยมี รศ.ดร.นิมิตร มรกต ประธาน​คณะกรรมการ​จริยธรรม​การวิจัย​ คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. เป็นวิทยากร​ บรรยายให้ความรู้แก่บุคลากร​ด้านงานวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง​ ของคณะแพทยศาสตร์ มช. โดยการอบรมจัดให้มีขึ้น ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม​ -​ 1 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม​ชั้น​ 15 อาคาร​เฉลิมพระ​บารมี​ คณะแพทยศาสตร์​ มช.

*******************************

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ขนส่งเชียงใหม่เปิดให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลโรบินสันเชียงใหม่ แอร์พอร์ต และศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
😍พื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางในการชำระภาษีรถให้กับประชาชน จึงได้จัดให้มีบริการรับชำระภาษีรถที่ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชน หรือ “ช็อปให้พอ แล้วต่อภาษี : Shop Thru for Tax” ตามโครงการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ดังนี้
📌 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลโรบินสันเชียงใหม่ สาขาแอร์พอร์ต ชั้น 2 ณ ศูนย์บริการร่วมรูปแบบเคาน์เตอร์บริการประชาชนของสำนักงาน ก.พ.ร. ชั้น 2 เปิดให้บริการเป็นประจำ ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 11.00 น. – 17.00 น.
📌 ศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ทุกวันราชการ เวลา 08.30 น. – 15.30 น.
☎ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนรถ โทร. 053-270412, 061-2682266, 061-2705454 และโทรศัพท์สายด่วน 1584
                                                                                                                   **************************
การ์ดอย่าตก! เข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ กรุณาสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน
เนื่องจากสวนสัตว์เชียงใหม่ ยังอยู่ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ Covid 19 อยู่นะครับ ดังนั้น ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย ใส่ใจล้างมือ และเว้นระยะห่างกันด้วยนะครับ
                                                                                                               *****************************
หากแพลนเที่ยวเดือนเมษายนนี้  มีเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีอยู่ในลิสต์ด้วย….🦉บอกเลยว่าต้องประทับใจในเซอร์ไพรส์การกลับมา….
ของกิจกรรมถ่ายภาพกับเหล่าสัตว์เล็ก อีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ที่พร้อมมามอบความสุขให้ทุกคนในเดือนเมษายนนี้
                                                                                                                    ******************************
ข่าวล่า ติดตามสภาพอากาศ เมืองเวียงพิงค์
                                                                                                                      ***************************
“มหกรรมลาบเมือง64” จัดยิ่งใหญ 4 เมษายน 2564 ที่ อุทยานกาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่  โดยชมรมสื่อมวลชนอาวุโสจังหวัดเชียงใหม่  มีการแข่งขันลาบเมือง การแข่งขันลาบลีลา และการจัดผักกับลาบ นอกจากนั้นแล้ว เพื่อให้เป็นสีสันของการจัดกิจกรรมดังกล่าว ยังมีการจัดประกวด เทพี และ เทพบุตร

นายสินชัย พชรธนาพร ประธานจัดงานเทศกาลลาบเมือง 64

นายจิรชัย คงคาดิษฐ ประธานจัดประกวดเทพี และ เทพบุตร ลาบเมือง 64 

************************

 

Related posts