#อุทัยธานี# สบอ. 12(นครสวรรค์) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ทำกินให้กับราษฎร ตามข้อสั่งการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) เป็นผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ทำกินให้กับราษฎร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

โดยมี นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในนามของผู้แทนนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม
มีนายธัญนรินทร์ ณ นคร ผู้ตรวจกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้แทนนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าหน่วยงานผู้ดูแลป่าอนุรักษ์-ป่าสงวนแห่งชาติ
ผู้แทนของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และผู้แทนชุมชนที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 6 จังหวัด คือ อุทัยธานีสุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ รวมประมาณ 100 คน

เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินตามข้อร้องเรียนของคณะกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move) ที่ได้ยื่นเรื่องราวต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไว้ จนได้ลงนามบันทึกร่วม 4 ฝ่าย ประกอบด้วยฝ่ายของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ฝ่ายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฝ่ายของกรมป่าไม้ และฝ่ายของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ทำเนียบรัฐบาล

ที่ประชุม ได้มีการพูดคุย ชี้แจง ทำความเข้าใจ และนำเสนอปัญหา พร้อมแนวทางการแก้ไขข้อขัดแย้งเรื่องที่ทำกินใน 11 พื้นที่ คือ

1.กรณีบ้านภูเหม็น อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี

2.กรณีบ้านกุยบุรี อ.แก่นกระจาน จ.เพชรบุรี

3.กรณีชุมชนห้วยกระขู่ จ.เพชรบุรี

4.กรณีบ้านห้วยหินดำ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

5.กรณีบ้านกล้วย อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

6.กรณีบ้านป่าผาก อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

7.กรณีพุระกำ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

8.กรณีบ้านหนองจอก ต.รางหวาย อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

9.กรณีบ้านป่าคุ จ.กาญจนบุรี

10.กรณีบ้านป่าหมาก จ.ประจวบคีรีขันธ์

11.กรณีการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ชุมชนกะเหรี่ยงโปว์ จังหวัดอุทัยธานี

ซึ่งมีบรรยากาศของการประชุมที่ดีมาก จนได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ในอันที่จะสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งได้หลายประการ และที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการช่วยเหลือราษฎรให้บรรเทาไปตามแนวทางที่ได้ตกลงกันไว้ ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมต่อไป

นายสมเกียรติ พุ่มจันทร์ ผอ. ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สบอ.12 (นครสวรรค์) และ

นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12(นครสวรรค์)

ในฐานะทีมงานของฝ่ายเลขานุการของการประชุม สรุป/รายงาน

Related posts