#วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ

อบจ.นครสวรรค์ร่วมถวายราชสักการะในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและร่วมพิธีทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2564 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้พิพากษา ทหาร ตำรวจ ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีนางสาวแก้วตา มะระยงค์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธี เทศบาลนครนครสวรรค์ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สโมสร ชมรมและประชาชน ร่วมพิธีถวายราชสักการะ

ทั้งนี้ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้วันที่ 31 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมือง ทั้งด้านการศาสนา การศึกษา และอีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ อีกทั้งพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ซึ่งเรียกว่า “เงินถุงแดง”ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาเอกราชได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยเหตุนี้ทางราชการถือเป็นวันสำคัญของชาติเพื่อให้รัฐบาลและประชาชนชาวไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อราษฎรและแผ่นดินไทย

หลังเสร็จจากพิธีถวายราชสักการะฯ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบ “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564” ซึ่งกองทุนได้จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบกองทุนฯ ทั้งในส่วนกลางและจังหวัด ซึ่งรวมถึงการทอดผ้าป่าในเดือนเมษายนของทุกปี จังหวัดนครสวรรค์โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการทอดผ้าป่ากองทุนดังกล่าว ปัจจุบันมียอดเงินบริจาค 256,701 บาท การทอดผ้าในครั้งนี้ได้รับความกรุณาจากคณะสงฆ์จากจังหวัดนครสวรรค์ เมตตารับเป็นประธานอุปถัมภ์และคณะกรรมการฝ่ายสงฆ์ นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน กลุ่มองค์กรเครือข่ายและประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์
/////

Related posts