#สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีมติแต่งตั้งคณบดี และผู้อำนวยการสำนัก หลังแสดงวิสัยทัศน์

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ซึ่งมี ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธาน และมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ กรรรมการโดยตำแหน่ง ผู้แทนผู้บริหาร และผู้แทนคณาจารย์ ร่วมการประชุม ได้คัดเลือกผู้ที่ผ่านการหยั่งเสียงเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และได้มีมติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์
รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผศ.พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และ ผศ.ปราณี เนรมิตร ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
////

Related posts