#รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ” การวัดและประเมินผลทางแพทยศาสตรศึกษา และการตัดเกรดในหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษาบัณฑิต”

รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ” การวัดและประเมินผลทางแพทยศาสตรศึกษา และการตัดเกรดในหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษาบัณฑิต” ให้แก่คณาจารย์สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มช. วิทยากร

โดย ผศ.นภา หลิมรัตน์ อาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts