#อบจ.นครสวรรค์ คุยกับพัฒนาฝีมือแรงงาน เตรียมบูรณาการ พัฒนาเยาวชนศูนย์ฝึกฯเข้าสู่สังคม ส่งคืนบ้าน มีคุณภาพ มีการศึกษา มีอาชีพ

เมื่อเวลา 10:00 น วันที่ 30 มีนาคมนี้ ที่ห้องประชุมบัวหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย พลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกอบจ. ได้ร่วม ปรึกษาพูดคุยกับนางสุรีย์ญา วชิรจรัสพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ในวาระที่นางสุรีย์ญา เดินทางมาขอบคุณที่ทางอบจ.นครสวรรค์ ให้การสนับสนุนในเรื่องน้ำ

โดยพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ ได้ปรึกษาหารือกับนางสุรีย์ญา เพื่อขอฝากไปปรึกษากับผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องการต่อยอดทางด้านการศึกษา กับการฝึกพัฒนางานด้านอาชีพ ให้กับเยาวชนที่อยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพัฒนาให้เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกมีความรู้เพิ่มขึ้น มีความสามารถทางด้านวิชาชีพ สามารถออกไปประกอบอาชีพหรือไปศึกษาต่อได้ จะได้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคม สามารถกลับคืนสู่สังคม หรือส่งกลับบ้านได้อย่างสง่างาม เป็นที่ต้องการของสังคมและเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป

โดยในเรื่องนี้นั้น พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ว่า ในการสร้างกระบวนการให้เด็กในศูนย์ฝึกกลับคืนสู่สังคม หรือมีโอกาสทางสังคม หรือกลับคืนสู่บ้านได้อย่างมีคุณภาพและสง่างามนั้น ก็จะต้องมีการให้การศึกษาเพิ่มเติมในระหว่างที่อยู่ในการควบคุม และ มีการพัฒนาอาชีพ แต่จากการพูดคุยกับผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯ ทราบว่ามีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณและบุคลากรที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชน

โดยในกระบวนการดำเนินการนั้น จะต้องมีการบูรณาการร่วมกันหลายฝ่าย เพื่อร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งทางอบจ.พร้อมที่จะให้การสนับสนุนในเรื่องของเครื่องมือ เพื่อการเรียนการสอนหรือการฝึกพัฒนาฝีมือช่าง รวมทั้งมีสถานศึกษารองรับเด็กที่จะศึกษาต่อในระดับมัธยม ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมแล้ว ทางอบจ.ก็พร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้ศึกษาต่อทางด้านสายอาชีพ โดยประสานงานกับทางวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษา รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ บางส่วนอาจจะจัดส่งเข้าสู่การศึกษานอกระบบ ในส่วนของการฝึกพัฒนาด้านอาชีพ ต้องอาศัยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยจะขอให้จัดบุคลากรเจ้าหน้าที่เข้าไปฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานและงานอาชีพให้กับเยาวชนในศูนย์ฝึกฯ เพื่อจะได้มีใบประกาศรับรองให้สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ แต่ก่อนที่จะดำเนินการต่อไปนั้นจะต้องมีการนัดหมายประชุมระดมสมอง หาแนวความคิดและหลักการร่วมกันให้ตกผลึก ก่อนที่จะนำไปสู่กระบวนการดำเนินการ และนำไปสู่การทำ MOU ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการสร้างโอกาสที่ดีให้กับเยาวชนในศูนย์ฝึกจะได้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพและสง่างามต่อไป

////

 

Related posts