#พิธีเปิด โครงการอบรมความรู้ เรื่อง “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562” ให้แก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช.

ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน และ รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมความรู้ เรื่อง “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562” ให้แก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจแก่บุคลากร และทราบแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับ พรบ. ดังกล่าว โดยมี ผศ.ดร.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts