#ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศ.พญ.อรวรรณ เลาห์เรณู

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศ.พญ.อรวรรณ เลาห์เรณู หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มช. (ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts