#ลงพื้นที่ร่วมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประเมินระบบประปาหมู่บ้าน

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 มอบหมายให้นายยุทธนา ชมวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักบริหารจัดการน้ำ (ส่วนแผนวางและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ) ในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินระบบประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดนมีนายสมชาย ปลั่งสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการดังกล่าวของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯอย่างมีประสิทธิภาพในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ราษฏรมีน้ำประปาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานกรมอนามัยซึ่งจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล

Related posts