#ธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กับ “ฟาร์มสุขใจ”

ภารกิจการพัฒนาเมืองสมุนไพร(Herbal City) เป็นหนึ่งในภารกิจที่สำคัญของโครงการฟาร์มสุขใจ
ที่ได้นำพืชเศรษฐกิจที่สำคัญมานำร่องเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของไทย
นั่นคือ การนำกัญชงเชิงพาณิชย์ และกัญชาทางการแพทย์
ส่งเสริมให้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร ปลูกเชิงพาณิชย์ส่งมอบให้กับโครงการฯ
เพื่อนำเข้าสู่ตลาดทั้งภายใน และต่างประเทศ.
บันทึกข้อตกลงของบริษัท แคนนาบิช เทคโนโลยี จำกัด กับบริษัท ฟาร์มสุขใจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด(มหาชน)
และบริษัท กรีน ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ตามภารกิจของโครงการร่วมมือพัฒนาเมืองสมุนไพรฟาร์มสุขใจ การปลูกกัญชงเชิญพาณิชย์ และกัญชาเพื่อแพทย์ไทย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 โดยมีนายดิชฐ์พิเชษ  สุวรรณโพธิ์ ประธานกรรมการ และนางสาวนงนุช บัวใหญ่ รองประธาน ฟาร์มสุขใจ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO&Founder) ลงนามกับ ดร.หม่อมหลวงภัทรชาติ ประวิตร ประธานกรรมการบริหาร และ
นายทศเมธ เชี่ยวเชิงงาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO&Founder) บริษัท แคนนาบีช เทคโนโลยี จำกัด ทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์ ร่วมมือกันทำภารกิจ ตามโครงการร่วมมือ พัฒนาเมืองสมุนไพรฟาร์มสุขใจ เพื่อเป้าหมาย ในการบูรณาการ และความร่วมมือ ในการส่งเสริม การปลูก วิจัย พัฒนาผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมสุขภาพ จากสมุนไพร ให้แก่ หน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งทางบริษัท แคนนาบิส เทคโนโลยี จำกัด จะเป็นผู้ร่วมสนับสนุน โดยการรับซื้อ ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ น้ำมันกัญชง จากฟาร์มสุขใจ และอื่นๆ สนับสนุนทางด้านวิชาการ และการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิต ที่มีคุณภาพ และผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้เป็นที่ ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เกิดความร่วมมือ พัฒนาเมืองสมุนไพรฟาร์มสุขใจ อย่างครบวงจร ฟาร์มสุขใจ จะเป็นผู้ดำเนินงาน ด้านการสนับสนุน และจัดหางบประมาณ ตามภารกิจ ของโครงการ พัฒนาเมืองสมุนไพรฟาร์มสุขใจ เพื่อให้เกิด การบูรณาการ และการส่งเสริม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มสหกรณ์ เกษตรกร เข้าร่วมปลูก พืชสมุนไพร กัญชงเชิงพาณิชย์ และกัญชาทางการแพทย์ การต่อยอด งานวิจัย พัฒนาผลิต และจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ จากกัญชง อย่างครบวงจร การส่งเสริม ให้มีผลิตภัณฑ์

เพื่อสุขภาพ จากสมุนไพร ให้แก่ หน่วยงาน ประชาชนทั่วไป ทั้งในประเทศและนอกประเทศ บริษัท แคนนาบีช เทคโนโลยี จำกัด จะขอรับซื้อ ผลผลิต จากโครงการฟาร์มสุขใจ ที่เป็นผลผลิต ผลิตภัณฑ์ น้ำมันกัญชง รวมถึงในส่วนที่เป็นเมล็ด ใบ ลำต้น และรากของกัญชง และผลผลิตของกัญชา ผลผลิตอื่นๆ จาก ฟาร์มสุขใจ เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อ โครงการฟาร์มสุขใจ ให้ได้ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่ดี และมีคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับของตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Related posts