#นายกเชิญกองช่าง งานแผนยุทธศาตร์และงบประมาณ งานข้อมูล ประชุมติดตามการดำเนินการ พร้อมประสาน สจ. เตรียมพร้อมให้ทัน งปม. ปี 64-65

เมื่อเวลา 09:00 น วันที่ 25 มีนาคมนี้ ที่ห้องประชุมบัวหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยพลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกอบจ. ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธุ์งิ้ว เลขานุการนายกอบจ.นายมานพ บุญผสม รองนายกอบจ. นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่าง นางบุณยวีร์ ชาติวัลลภ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นางนพรัตน์ ไชยมงคล หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน นายพิสิษฐ์ สุวรรณศรี หัวหน้าฝ่ายข้อมูลและบริหารทั่วไป จัดประชุมร่วมกันในเรื่องการติดตามงานของกองช่างและงานแผนยุทธศาสตร์ รวมไปถึงงานงบประมาณและงานข้อมูลซึ่งจะต้องประสานงานให้สอดคล้องกัน

โดยในด้านของกองช่าง พลตำรวจเอกสมศักดิ์มอบหมายให้ทางกองช่างติดตามงานร่วมกับสมาชิกสภาอบจ.ในเขตพื้นที่ พร้อมทั้งประสานให้เข้าใจว่าในการดำเนินการจะต้องเป็นไปตามแผนงบประมาณ โดยงานส่วนหนึ่งจะเข้าในแผนงบประมาณปี 2564 อีกส่วนหนึ่งที่เหลือจะบบรจุเข้าในแผนงบประมาณปี 2565 ส่วนการดำเนินการจะใช้ใน 3 รูปแบบคือ
แบบที่ 1 หากเป็นงานเร่งด่วนหรือไม่มากเกินกำลังความสามารถ ทางอบจ.จะจัดส่งเครื่องจักรเข้าไปดำเนินการเอง
แบบที่ 2 จะเป็นการร่วมงานของอบต.กับอบจ.ช่วยกัน ในเรื่องของเครื่องจักรและค่าน้ำมัน
แบบที่ 3 ที่เป็นงานใหญ่และเกินกำลังความสามารถของอบจ.ให้ใช้การจ้างเหมา
ทั้งนี้ในการดำเนินการ ให้กองช่างกับสมาชิกสภาอบจ.อบต.และชาวบ้านในพื้นที่เข้าใจตรงกัน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อการดำเนินการที่สะดวกราบรื่นและทันกำหนดเวลา

ในส่วนของงบประมาณ นางบุณยวีร์ ชาติวัลลภ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ แจ้งว่าได้ติดตามรวบรวมเงินงบประมาณที่มีอยู่เป็นเงินเหลือจ่าย ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมเพื่อนำมาเก็บไว้เป็นกองกลาง เพื่อการจัดสรรในการดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้ว่าจะทำในปีงบประมาณ 2564 ในส่วนที่เกินจากนั้นจะบรรจุเข้าไปในแผนงบประมาณปี 2565

ในส่วนของเรื่องถนนถ่ายโอนที่ทางอบจ.ได้รับมอบมา นายพิสิษฐ์ สุวรรณศรี หัวหน้าฝ่ายข้อมูลและบริหารทั่วไป แจ้งว่าเรื่องถนนถ่ายโอนที่จะต้องมีการซ่อมบำรุงรักษา รวมไปถึงการซ่อมสร้าง ทางอบจ.จะต้องมีความพร้อมในการดำเนินการ ซึ่งการดำเนินการในเรื่องนี้มีความจำเป็นที่ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก และงบประมาณที่ได้รับมาจากส่วนกลางก็ยังไม่มากเพียงพอที่จะดำเนินการได้ ขอให้ทางอบจ.พิจารณาทำในส่วนที่มีความสำคัญ และจำเป็นเร่งด่วนก่อน

อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือ ในการขุดลอกคลองส่งน้ำพร้อมทั้งทำฝายน้ำล้น พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกอบจ.นครสวรรค์ ได้แจ้งให้นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่าง ทราบว่าในพื้นที่หลายแห่งที่มีทรายไหลมากับน้ำเป็นปริมาณจำนวนมาก เราจะต้องจัดทำฝายน้ำล้นแบบเป็นฝายที่มีรูระบายทราย เพื่อไม่ให้ทรายไปกองอยู่หน้าฝายทำให้ลำคลองตื้นเขิน จึงจำเป็นจะต้องมีรูเพื่อระบายทรายออกไปทางด้านข้าง ทั้งนี้ให้กองช่างศึกษาแบบฝายที่มีรูระบายทราย เพื่อการออกแบบและดำเนินการต่อไป
////

Related posts