“เล่าเรื่อง เมืองล้าน”

องคมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง ประจาปี 2564  เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานฝนหลวงและให้กาลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง พร้อมด้วย นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี รองกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง ครั้งที่ 1/2564 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรต่อเนื่องจากปี 2563 ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้กาลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการปฏิบัติการ ฝนหลวงบรรเทาปัญหาภัยแล้งและภัยพิบัติต่าง ๆ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

********************************

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่หารือแนวทางการเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หลังธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 เป็นอย่างมาก ซึ่งที่ประชุมได้ขอรับการช่วยเหลือจากรัฐหลายประการ โดยเฉพาะการบินตรงเข้าเชียงใหม่ เพื่อรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ผ่านการคัดกรองโรคโควิด – 19 แล้วให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวพื้นที่เชียงใหม่ได้

วันที่  (24 มีนาคม 2564) ที่ห้องจองคำ โรงแรมรติล้านนา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการเสนอแนวคิดการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าประเทศ พร้อมรับฟัง แนวคิด ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำไปหาทางช่วยเหลือ ผลักดันต่อไป

โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ จากผลกระทบ โควิด – 19 ที่ส่งผลให้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศซบเซา ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีแนวคิดจะผลักดันให้จังหวัดที่มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าพื้นที่นำร่องใน 5 จังหวัด คือ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ ชลบุรี และเชียงใหม่ โดยจะคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมให้เป็นจุดพัก ท่องเที่ยวที่สามารถดูแล อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่องเที่ยวอยู่ภายในพื้นที่ที่กำหนดไว้เฉพาะ ในรูป Sand box โดยต้องกำหนดแผนการพำนัก กักตัวในพื้นที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ในขณะที่คนในพื้นที่ Sand box ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด- 19 อย่างทั่วถึง อย่างน้อย 70 %

**************************

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ร่วมเสนอแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 รวมถึงเข้มงวดมาตรการการบังคับใช้กฏหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด

วันที่  (24 มี.ค. 64) เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มและแอลกฮอล์จังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเสนอแนวทางในการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามมาตรการที่ส่วนกลางกำหนดภายใต้แนวคิด “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” และเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ พ.ศ.2551 ดังนี้ มาตรา 29 ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ มาตราที่ 30 ห้ามขายในลักษณะการลด แลก แจก แถม ให้แลกเปลี่ยนกับสิ่งอื่น รวมถึงการเสนอสิทธิการรับชมการแสดง การชิงโชค และชิงรางวัลด้วย และ มาตรา 32 ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกฮอล์ หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายเครื่องดื่มแอลกฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ดื่ม

*****************************

คณะทำงานศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจง กรณีพื้นที่ไหนมีเหตุจำเป็น ไม่สามารถบริหารจัดการเชื้อเพลิงได้ตามกำหนด ให้ลงทะเบียนยื่นคำร้องในระบบ เพื่อให้คณะทำงานพิจารณาใหม่อีกครั้ง

วันที่ (24 มี.ค. 64) ที่ ศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ทางคณะทำงานของศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันประชุมหารือ เพื่อรับทราบสถานการณ์การเกิดจุดความร้อนในอำเภอต่างๆ โดยพบว่า วันที่  (24 มี.ค. 64) มีจุดความร้อนเกิดขึ้นเพียง 2 จุด ในเขตพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม และช่วงรอยต่อระหว่างอำเภอแม่แจ่มและอำเภอฮอด ซึ่งนับว่าน้อยที่สุดในรอบเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากก่อนหน้านี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ จึงทำให้การเกิดไฟป่าลดน้อยลง พร้อมกันนี้ ทางคณะทำงาน ยังได้ร่วมกันวางแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในจังหวัดฯ ให้เป็นไปตามระบบ

*************************

เพื่อไทยแม่เหียะจัดหนัก ในโค้งสุดท้ายการเลือกตั้ง จัดเต็มพิกัดครบทีมเพื่อไทย
ศึกเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ในโค้งสุดท้าย กลุ่มเพื่อไทยแม่เหียะปล่อยมัดเด็ดหวังน็อคเอ้า ดึงอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 26 ของประเทศไทย สมชาย วงศ์สวัสดิ์ ลงพื้นที่ช่วยหาเสียง พร้อมขึ้นเวทีปราศัย ชูนายชานนธ์ ประมวญพิสุทธิ์ สมาชิกพรรคเพื่อไทย เป็นนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะคนต่อไป พร้อมฝากให้พี่น้องชาวแม่เหียะ ได้เปิดโอกาสให้กลุ่มเพื่อไทยแม่เหียะ ได้เข้าไปดูแลรับใช้พี่น้องเพื่อพัฒนาเมืองแม่เหียะแบบไร้รอยต่อ ทำงานได้กับทุกภาคส่วน

นอกจากอดีตนายกรัฐมนตรี สมชาย วงศ์สวัสดิ์ แล้ว ยังมีอดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่หลายคนรู้จัก อาทิ ดร.พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตสมาชิกผู้แทนราษฏร โฆษกพรรคเพื่อไทย นายวรชัย เหมะ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ สังกัดพรรคเพื่อไทย อดีตโฆษกกระทรวงมหาดไทย ได้พร้อมใจกันขึ้นปราศัย เน้นย้ำนโยบายเพื่อประชาชน การแก้ปัญหาปากท้อง ปัญหาเศรษฐกิจที่สามารถทำได้ทันที โดยทุกท่านได้กล่าวว่า ขอให้มั่นใจในการบริหารงานของกลุ่มเพื่อไทยแม่เหียะ ที่จะพัฒนาเมืองแม่เหียะไห้ได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ และฝากทิ้งท้ายวันที่ 28 มีนาคม 2564 นี้ ขอให้เลือกนายชานนธ์ ประมวญพิสุทธิ์ เบอร์ 1 และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ เบอร์ 1-6 ยกทีมทั้ง 3 เขต ท่ามกลางชาวบ้านจำนวนหลายร้อยคนมาฟังการปราศัยในครั้งนี้ จนแน่นลานสนามฟุตบอลหญ้าเทียม

*************************

MED CMU ฟัง for health Ep.4″ปลูกถ่ายตับความหวังสุดท้ายของผู้ป่วยโรคตับ”

โดยอ.นพ.วรกิตติ ลาภพิเศษพันธ์ อาจารย์ประจำหน่วยศัลยศาสตร์ระบบทางตับ ทางเดินน้ำดี และตับอ่อน ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับฟังผ่านช่องทาง

Soundcloud : https://soundcloud.com/user-204368315/fuiaq4g3xwdm

Android Podbean : https://www.podbean.com/ei/pb-zd2vc-feab5f

Apple Podcasts : https://podcasts.apple.com/th/podcast/medcmu/id1554091423?l=th#episodeGuid=tag%3Asoundcloud%2C2010%3Atracks%2F1015193209

#ฟังforhealthpodcasts #MedCMUในมือคุณ #คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #ปลูกถ่ายตับ #ปลูกถ่ายตับผู้บริจาคมีชีวิต

********************************

สื่อมวลชนอาวุโส จัดยิ่งใหญ่ งานเทศกาลลาบเมือง 64  วันที่ 4 เมษายน 2564 ที่ อุทยานกาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

นายอำนาจ จงยศยิ่ง ประธานชมรมสื่อมวลชนอาวุโส จังหวัดเชียงใหม่ นายสินชัย พชรธนาพร ประธานจัดงานเทศกาลลาบเมือง 64 นายจิรชัย คงคาดิษฐ ประธานจัดประกวดเทพี และ เทพบุตร ลาบเมือง 64 และ นายนันท์นิพัทธ์ ชมสวรรค์ ผู้อำนวยการกองประกวด  การจัดกิจกรรมเทศ กาลลาบเมือง 64

เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารพื้นเมืองของล้านนา เพื่อส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวก่อนเทศกาลสงกรานต์ ภายในมีการแข่งขันลาบเมือง การแข่งขันลาบลีลา และการจัดผักกับลาบ นอกจากนั้นแล้ว เพื่อให้เป็นสีสันของการจัดกิจกรรมดังกล่าว ยังมีการจัดประกวด เทพี และ เทพบุตร ลาบเมือง 64 อีกด้วย ส่วนทีมลาบ ที่สนใจจะส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน ขอใบสมัครได้ที่เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น จี กาดสวนแก้ว อีกทั้งผู้ที่จะสมัครเข้าประ กวด เทพี และ เทพบุตร ลาบเมือง ขอใบสมัครได้ที่ชั้นจี กาดสวนแก้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

*****************************

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ออกตรวจสอบรถบริเวณถนนโชตนา

มีผลดำเนินการดังนี้ ตรวจสอบรถทั้งหมด 25 คัน พบรถที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐาน 4 คัน ได้ออกใบสั่งเปรียบเทียบปรับ และสั่งห้ามใช้รถจนกว่าจะแก้ไข และผ่านการตรวจสอบใหม่สำหรับรถที่มีค่าควันดำไม่เกินกำหนดแต่อยู่ในระดับสูงได้แนะนำให้หมั่นตรวจสอบดูแลสภาพรถไม่ให้เกิดควันดำ หากพบบนท้องถนนจะลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อไป

***************************

ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยรักษาการแทน ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ลงนามสัญญาจ้างบริษัท มารีน ประเทศไทย จำกัด โดยมีนายนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ ร่วมลงนามเพื่อบริหารจัดการ เชียงใหม่ ซู อควาเรียมเป็นระยะเวลา 15 ปี

ในการนี้ได้มีนายอภิเดชสิงหเสนี รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์นางบังอร สนธิสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ และนายโรจน์ ธุวนริน เป็นสักขีพยานการลงนามสัญญาในครั้งนี้ บรรยากาศการลงนามเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยการบริหารจัดการในครั้งนี้ ทางบริษัทเป็นผู้ดำเนินการ โดยค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน องค์การสวนสัตว์ ได้มอบหมายให้สวนสัตว์เชียงใหม่เป็นผู้กำกับดูแลและสนับสนุนให้เป็นไปตามสัญญาต่อไป

**********************************

ผู้แทน UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบำบัดยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-16.30 น. ณ จังหวัดเชียงใหม่ คุณ Jeremy Douglas ผู้แทน UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก คุณ Karen Peters คุณจเร ผกผ่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ผศ.นพ.ดร.อภินันท์ อร่ามรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. และ UNODC ได้ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบำบัดยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่

*****************************

Related posts