#ลงนามสัญญาจ้างบริษัท มารีน ประเทศไทย จำกัด โดยมีนายนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ ร่วมลงนามเพื่อบริหารจัดการ เชียงใหม่ ซู อควาเรียมเป็นระยะเวลา 15 ปี

ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยรักษาการแทน ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ลงนามสัญญาจ้างบริษัท มารีน ประเทศไทย จำกัด โดยมีนายนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ ร่วมลงนามเพื่อบริหารจัดการ เชียงใหม่ ซู อควาเรียมเป็นระยะเวลา 15 ปี ในการนี้ได้มีนายอภิเดชสิงหเสนี รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์นางบังอร สนธิสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ และนายโรจน์ ธุวนริน เป็นสักขีพยานการลงนามสัญญาในครั้งนี้ บรรยากาศการลงนามเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยการบริหารจัดการในครั้งนี้ ทางบริษัทเป็นผู้ดำเนินการ โดยค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน องค์การสวนสัตว์ ได้มอบหมายให้สวนสัตว์เชียงใหม่เป็นผู้
กำกับดูแลและสนับสนุนให้เป็นไปตามสัญญาต่อไป สำหรับ เชียงใหม่ซู อควาเรียม นับว่าเป็นสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำของรัฐที่มีความงดงาม และเป็นเอกลักษณ์แห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ เนื่องจากเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดและนำ้ทะเลที่อยู่ห่างไกลทะเลมากเกือบ 1000 กิโลเมตร แต่สามารถจัดแสดงสัตว์น้ำทะเลได้เป็นอย่างดี

สามารถขนานนามได้ว่า “ทะเลบนดอย”แห่งเดียวของประเทศไทย เลยทีเดียว
นับว่าเป็นความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนในการดำเนินการกิจการต่อไป

Related posts