#ให้การต้อนรับ ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดี คุณธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล ที่ปรึกษาคณะฯด้านสื่อสารองค์กร

รศ.โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้ช่วยอธิการบดีและ ผศ.อาคม ตันตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดี คุณธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล ที่ปรึกษาคณะฯด้านสื่อสารองค์กร คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ พร้อมบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช.ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการงานสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์ และนักศึกษาเก่า เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคลและศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพ / ข่าว :   ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และงานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts